กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยกเว้นค่าบริการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ ในวันขึ้นปีใหม่

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยกเว้นค่าบริการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ ในวันขึ้นปีใหม่

ด้วยกรมอุทยานแห่งขาติ สัตว์ปา และพันธุ์พืช มีภารกิจในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ โดยกำหนดบริเวณอุทยานแห่ชาติที่มีความสวยงามให้เป็นแหล่งนันทนาการ ดังนั้น
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่
ท้องถิ่นและชุมชน และการหมุนเวียนทางเศรษฐกิ อีกทั้ง เป็นของขวัญปีใหม่พุทธศักราช 2564 ให้กับ
ประชาชนอาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 และข้อ 8 แห่งระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดำเนกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗)
จึงยกเว้นค่าบริการเข้าในอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ ในวันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่วันที่
31 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2564 โดยให้อยู่ในความควบคุมดูแลของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
ในการพิจารณาการรองรับได้ของจำนวนนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น