จับมือเริ่มใหม่ก้าวไปด้วยกัน ร่วมกันพัฒนาไปข้างหน้า สารอวยพรปีใหม่จากกงสุลใหญ่จีน ประจำเชียงใหม่

เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2564 ข้าพเจ้าในนามสถานกงสุลใหญ่ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ขออวยพร และส่งความปรารถนาดีต่อเพื่อนมิตรทุกวงการในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในปีพุทธศักราช 2563 ที่ผ่านมา รัฐบาลและประชาชนของจีนไทยทั้งสองประเทศมีความห่วงใยช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน เราให้ความสำคัญในการดำเนินความร่วมมือกับวงการต่างๆ ในภาคเหนือของไทย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง จีน-ไทย ความร่วมมือในด้านต่างๆ ประสบความสำเร็จอย่างเป็นที่น่าพึงพอใจ อาทิ ด้านเศรษฐกิจการค้า เทคโนโลยี การศึกษา วัฒนธรรม และธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ดังคำกล่าวที่ว่า “จีน-ไทย ใช่คนอื่นไกล พี่น้องกัน” ไวรัสโควิด-19นั้น โหดเหี้ยม ไร้ปรานี แม้หนทางข้างหน้ายังคงมีอุปสรรคมากมาย แต่หากเราจับมือกันแน่นมากเท่าไหร่ ใจเราก็ยิ่งใกล้ชิดกันมากขึ้นเท่านั้น

ปี 2563 เป้นปีที่จีนสร้างสังคมอยู่ดีกินดีรอบด้าน และเป้นปีที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 จะสิ้นสุดลง แม้ว่าได้เผชิญกับสถานการณ์ที่ซับซ้อน รวมถึงความเสี่ยง และความท้าทายที่เพิ่มขึ้น อย่างชัดเจนจากทั้งภายใน และภายนอกประเทศ แต่สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมของจีน ยังคงพัฒนาด้วยดีอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัดสำคัญของ “แผนฯ 13” บรรลุตามที่คาดหวังไว้ การสร้างสังคมอยู่ดีกินดีรอบด้าน มีการพัฒนาที่สำคัญใหม่ๆ การประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนสมัยที่ 19 ครั้งที่ 5 ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้สรุปถึงความสำคัญของแผนพัฒนา ของจีนตลอด 5 ปีที่ผ่านมา และร่างพิมพ์เขียวที่ยิ่งใหญ่สำหรับการพัฒนาประเทศจีนในอีก 5- 15 ปีข้างหน้าสำหรับช่วงเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของจีนประสบความสำเร็จอย่างมากจนเป็นที่จับตามองจากทั่วโลก ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP มีมูลค่าเกือบ 100 ล้านล้านหยวน และ GDP ต่อหัวทะลุ 10,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ซึ่งมีอัตราการสร้างคุณูปการ ต่อเศรษฐกิจโลกประมาณร้อยละ 30 คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นอย่างเด่นชัด และภายในปี 2563 จีนได้สร้างประวัติศาสตร์ในการขจัดความยากจน และมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน เราจะยึดมั่นในนโยบายเปิดกว้างสู่ภายนอก การที่ร่วมกันสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ประสบผลสำเร็จอย่างมาก จีนได้ลงนามเอกสารความร่วมมือกว่า 200 ฉบับ กับ 138 ประเทศและ30องค์กรระหว่างประเทศ การนำเข้า-ส่งออกระหว่างประเทศไทยและประเทศต่างๆ กรอบในข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ปี2564 เป็นปีแรกแห่งการเริ่มต้นระยะทางใหม่ของประเทศจีนในการสร้างประเทศสังคมนิยม ที่ทันสมัยอย่างรอบด้าน โดยจะเน้น “3 ประการใหม่ใหม่” ประการแรกคือ จีนเข้าสู่ช่วงการพัฒนาใหม่ และตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายในปี 2578 ขีดความสามารถของจีน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมถึงภาพรวมของประเทศจีนจะพัฒนาขึ้นแบบก้าวกระโดด ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัวจะเทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว ในระดับปานกลาง ประการที่สองคือการยึดมั่นในแนวคิดการพัฒนาใหม่ โดยจะยึดมั่นตามแนวคิดการพัฒนาใหม่ ซึ่งประกอบด้วย นวัตกรรมความสมดุล สิ่งแวดล้อมสีเขียว การเปิดกว้าง หลักการแบ่งปัน และการให้ความสำคัญ ต่อการส่งเสริมความมั่งคั่งร่วมกันให้มากขึ้น ประการที่สามคือรูปแบบโครงสร้างการพัฒนาใหม่ โดยเร่งสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่ ที่เน้นการสร้างการหมุนเวียนการพัฒนาภายในประเทศ เป็นหลัก โดยมีวัฏจักรคู่ทั้งภายใน และภายนอกประเทศหมุนเวียนเกื้อหนุนกันไป และจะอาศัยข้อได้เปรียบของตลาดภายในประเทศ ที่มีขนาดใหญ่ในการส่งเสริม ความร่วมมือระหว่างประเทศ และการบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน

ปี 2564 ยังถือเป็นปีครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้งสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในปีใหม่นี้ เราจะยังคงยึดมั่นในแนวคิดแห่งสันติภาพ การพัฒนา ความร่วมมือและชัยชนะ ร่วมกัน แบ่งปันโอกาส และผลประโยชน์ในการพัฒนา ของจีนให้กับทุกภาคส่วน ในภาคเหนือของไทย มุ่งเน้นความร่วมือในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายใต้กรอบข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” และความร่วมมือ ล้านช้าง-แม่โขง เราจะเชื่อมต่อแผนพัฒนา ภาคเหนือของไทย และผลักดันความร่วมมือรูปแบบใหม่ อาทิเศรษฐกิจดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยี 5G บิ๊กดาต้าเมืองอัจฉริยะ เป็นต้น แสวงหาอุตสาหกรรมเกิดใหม่ และรูปแบบใหม่ สร้างแรงผลักดันใหม่ เพื่อให้ได้ผลสำเร็จใหม่ในอนาคต และเพื่อสันติภาพ การพัฒนา และความเจริญรุ่งเรืองระหว่างประเทศจีน และประเทศไทยรวมถึงในเขตภูมิภาคนี้ด้วย

เมื่อศักราชใหม่เวียนมาอีกครา สรรพสิ่งในสากลโลกเผยโฉมใหม่ ขอให้เรามีความมั่นใจ และกระตือรือร้นที่จะร่วมจับมือกันก้าวสู่ระยะทางใหม่ เพื่อสร้างความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ของทั้งสองฝ่าย ขออวยพรให้ประเทศจีน และประเทศไทยเจริญรุ่งเรือง ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และขออวยพรให้เพื่อนมิตรทุกท่าน สุขสวัสดิ์ด้วยเทอญ

ร่วมแสดงความคิดเห็น