รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เปิดบริการส่งยาทางไปรษณีย์ ลดการแพร่ระบาดโควิด-19

ด้วยปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค covid-19 ได้มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย และได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. จึงได้เปิดบริการ “ส่งยาทางไปรษณีย์ให้ผู้ป่วยที่บ้าน หรือ สามารถรับยาได้ที่ร้าน 7-Eleven สาขาใกล้บ้าน ทั่วประเทศไทย”

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวว่า เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรค covid-19 และลดเวลาในการใช้บริการในโรงพยาบาลของผู้ป่วย ลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติ ตลอดจนลดการแออัดในการมาขอรับบริการตรวจรักษาในโรงพยาบาล จึงได้เปิดบริการส่งยาทางไปรษณีย์ให้ผู้ป่วยถึงบ้าน หรือสามารถรับยาได้ที่ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศไทย ในสาขาใกล้บ้าน โดยบริการส่งยาให้ในเฉพาะผู้ป่วยอาการคงที่ ไม่มีการเปลี่ยนยา และมียาเดิมเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 5 วัน (กรณีมียาเสพติด/ยาน้ำ/ยาฉีด ไม่สามารถใช้บริการส่งยานี้ได้)
ขอบคุณ :https://w2.med.cmu.ac.th/opd/news/1749/

โดยผู้ป่วยของโรงพยาบาล ที่มีความประสงค์รับยาทางไปรษณีย์

สามารถแจ้งความจำนงได้ที่
ศูนย์ประสานสิทธิ์ผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี

ในวันเวลาราชการ 08.30 – 15.00 น.

  • 053-935-166
  • 053-935-167

ร่วมแสดงความคิดเห็น