มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดตาก มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ให้แก่ผู้แทนราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเมืองตาก

วันที่ 7 ม.ค. 64 เวลา 10:00 น. ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางการเกษตรพื้นที่สูงและสินค้าชุมชน ตำบลแม้ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดตาก เป็นประธานการมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ให้แก่ผู้แทนราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จำนวน 50 ราย โดยมี นายทรงศักดิ์ ฉลาดพงษ์พันธ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอเมืองตาก และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีฯ

ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยในความทุกข์ร้อนของผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดตาก จึงได้ทรงพระราชทานผ้าห่มกันหนาว ผ่านทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบกับภัยอากาศหนาวในพื้นที่จังหวัดตาก โดยมอบให้ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดตาก เป็นผู้แทนในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ให้กับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ ซึ่งอำเภอเมืองตาก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับกับพื้นที่ภูเขาสูงชัน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพื้นราบ มีบางส่วนประมาณร้อยละ 5 ของประชากรทั้งหมดเป็นชาวไทยภูเขา เผ่าม้ง ลีซอ และมูเซอ ซึ่งปัจจุบันได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว จำนวน 641 ครัวเรือน 2,153 คน

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ให้แก่ผู้แทนราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จำนวน 50 ผืน โดยอำเภอเมืองตากได้รับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 500 ผืน ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงมีความเสี่ยงจึงไม่สามารถจัดกิจกรรมที่รวมกลุ่มคนจำนวนมากได้ ดังนั้น ทางอำเภอเมืองตากจะได้จัดผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน อีกจำนวน 450 ผืน นำไปมอบให้แก่ราษฎรอย่างทั่วถึง ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น