รวมคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4-8 คุมโควิด

วันที่ 7 ม.ค. 64 ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 6/2564 และสถานการณ์การโรคโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่

นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า วันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติเพิ่มความเข้มในการควบคุม ป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเห็นชอบให้ออกคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 5 ฉบับ และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ อีก 1 ฉบับ 

โดยในคำสั่งฉบับที่ 4/2564 มีสาระสำคัญว่า ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า – ออก พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. 64 เป็นต้นไป 

คำสั่งฉบับที่ 5/2564 เป็นเรื่องการจัดกิจกรรม โดยกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ ศบค. กำหนดอย่างเคร่งครัด หากมีตั้งแต่ 50-200 คน ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และห้ามจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 200 คน เว้นแต่เป็นดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ

“สำหรับคำสั่งที่ 6/2564 ให้งดการออกใบอนุญาตการจัดให้มีการเล่นการพนัน ชกมวย แข่งม้า พร้อมกันนี้ ให้ปิดสนามมวย สถานที่ฝึกซ้อมมวย สนามแสดงศิลปะมวยไทย เว้นแต่สนามที่ตั้งอยู่ในสถานศึกษาและเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ทั้งนี้ ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานป้องกันโรคฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังห้ามขายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ สถานที่ซึ่งมุ่งเน้นการ อาทิ ร้านเหล้าตอง

ส่วนคำสั่งฉบับที่ 7/2564 มีสาระสำคัญว่า ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มแต่ให้นั่งรับประทานได้ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึงเวลา 23.00 น. หลังเวลา 23.00 น. จำหน่ายได้แต่ต้องนำกลับไป และห้ามจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง การเต้น ยินยอมให้มีการเต้นอีกด้วย” รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าว

 สำหรับคำสั่งที่ 8/2564 เป็นการออกมาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มเติมจากฉบับที่ 1/2564 โดยมีสาระสำคัญว่า ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด จะต้องแสดงตนว่าเดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าว พร้อมแสดงเอกสารรับรองความจำเป็น การปฏิบัติหน้าที่ การติดต่อราชการ สำหรับการเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งต้องติดตั้งและใช้ แอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” และต้องปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1/2564 อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น