วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประชุมกองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2564 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยกา รวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 พร้อมด้วย นายชรันต์ยุทธ์ บุญยง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานแนะแนว หัวหน้าแผนกวิชา ประกอบด้วย แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า แผนกวิชาช่างก่อสร้าง และแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะการ ประชุม Video Conference ร่วมกับคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมสุธาสิริ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น