(มีคลิป) “นฤทัต” ประธานอนุกรรมการด้านการบริหาร สนง.พัฒนาพิงคนคร รับตำแหน่งใหม่ ทำบุญที่วัดพระสิงห์

เมื่อเช้าวันที่ 11 มกราคม 2564 พระครูวิมลญาณประยุต พร้อมลูกหลานบ้านกตัญญู 109 ร้องวัวแดง นายนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นประธานอนุกรรมการด้านการบริหาร คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์กรมหาชน) พร้อมนายพิชัย เลิศพงษ์อดิศร ว่าที่ นายก อบจ.เชียงใหม่ ( กกต.ยังไม่ประกาศให้ทำหน้าที่ นายก อบจ.เชียงใหม่) พร้อมคณะศรัทธาและกลุ่มสตรีศรีร้องวัวแดง 3-7-2 คณะญาติมิตร-ญาติธรรม ถวายบำเพ็ญกุศลให้แด่บูรพาจารย์-บรรพบุรุษ-ครูอาจารย์ผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน หลวงปู่พระครูธรรมบัญฑิต หลวงปูพระครูธรรมโสศล บิดา มารดา ทำบุญในโอกาศครบ 6 ปีการละสังคารของหลวงปู่พระครูธรรมโกศล

การทำบุญครั้งนี้ได้ถวายรถไฟฟ้าให้ทางวัดพระสิงห์ โดยมีพระเทพสิงหวราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ รับถวาย เพื่อนำรถดังกล่าวให้พระสงฆ์ใช้ประโยชน์จำนวน 1 คัน ราคา 46,000 บาท ส่วนนายนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นประธานอนุกรรมการด้านการบริหาร ของ คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ถวายเงินสมทบอีก 10,000 บาท

สำหรับ นายนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นประธานอนุกรรมการด้านการบริหาร ของ คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร เป็นน้องชายของนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายนฤทัต ยังเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรง เจ้าของเชียงใหม่ ซู อควาเรียม ที่ถือว่าเป็นคนแรกที่นำสัตว์น้ำทะเล มาไว้บนดอยเชียงใหม่ ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ให้เด็กๆและนักท่องเที่ยวได้ชมทะเลที่ภาคเหนือ

วันนี้ นายนฤทัต ได้ทำหน้าที่ตามหนังสือคำสั่งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ที่ 1/2564 เรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านบริหาร เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารพัฒนาพิงคนคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยคล่องตัว ทันต่อสถานเหตุการณ์ เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลสูงสุด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18(8) และมาตรา 20 แห่งพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์กรมหาชน) พ.ศ.2556 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครในคราวการประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านบริหารโดยมีองค์กรประกอบและอำนาจหน้าที่ คือมีองค์ประกอบ คือให้นายนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นประธานอนุกรรมการด้านการบริหาร คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ซึ่งได้แต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 เป็นต้นมา หลังจากรับตำแหน่งก็ได้เข้าวัดทำบุญเพื่อเป็นกุศลกับหน้าที่การงานที่ได้รับแต่งตั้งมาล่าสุด และจะเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่ต่อไป.

ร่วมแสดงความคิดเห็น