จังหวัดเชียงรายร่วมกับภาคเอกชน จัดโครงการลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ZERO BURN)

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับนายวรการ พงษ์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงงานปูนลำปาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(ลำปาง) จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร ณ ห้องรับรองสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมีนายธรรมนูญ แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย นายนาวิน อินทจักร เกษตรจังหวัดเชียงราย นายกฤษณะ พินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย และนางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือร่วมหารือ

การพบปะสนทนาในครั้งนี้ เป็นการหารือข้อราชการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ZERO BURN) พร้อมกัน ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้มีการผลักดันประเด็นงดการเผาในพื้นที่เกษตรและในพื้นที่โล่ง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดมลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งได้ประกาศยกระดับให้เป็นวาระสำคัญของกลุ่มจังหวัด และได้ขอความอนุเคราะห์ให้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ด้วยการรับซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกเพิ่มเติม ในกระบวนการผลิตของทางบริษัท และเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผา

โดยบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด มีความยินดีที่จะให้ความรวมมือในโครงการลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ZERO BURN) โดยการรับซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร รวมถึงให้คำแนะนำวิธีการรวมกลุ่มบูรณาการ รวบรวมฟางข้าวอัดก้อนให้เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการนำไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เช่น เป็นอาหารสัตว์ ปุ๋ยหมัก เชื้อเพลิงทางเลือก เป็นต้น

อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ โดยโครงการนี้จัดเป็นการนำร่องโครงการดังกล่าวขึ้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นแห่งแรก คือ แม่จัน Model และมีแผนการดำเนินโครงการขยายผลลงไปในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น