ลำพูน เคาะมาตรการป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ตั้งเป้าคุณภาพอากาศต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

พ่อเมืองลำพูน นั่งหัวโต๊ะเคาะมาตรการป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ตั้งเป้าคุณภาพอากาศต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สั่งขับเคลื่อนนโยบายชิงเก็บก่อนเผา ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เตรียมลงดาบเจ้าของที่ดิน หากปล่อยพื้นที่รกร้างถูกลักลอบเผา จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทุกราย
.
วันที่ 11 มกราคม 2564 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดลำพูน (ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ อันจะก่อให้เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกัน ส่งผลให้การจัดการเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
.
ในการนี้ที่ประชุมรับทราบประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง การกำหนดเขตควบคุมการเผาและการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าตามหลักวิชาการ กำหนดพื้นที่เป็นโซนควบคุมรายอำเภอ จำนวน 2 โซน คือ โซนที่ 1 อำเภอเมืองลำพูน อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอลี้ และอำเภอทุ่งหัวช้าง กำหนดห้วงเวลาระหว่างวันที่ 8 – 31 มกราคม 2564 และโซนที่ 2 อำเภอป่าซาง อำเภอแม่ทา อำเภอบ้านธิ และอำเภอเวียงหนองล่อง กำหนดห้วงเวลาระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ เฉพาะพื้นที่ป่าได้ได้รับการพิจารณาดำเนินการตามแผนเท่านั้น มิใช่พื้นที่ชุมชนซึ่งห้ามมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง องค์กร หรือหน่วยงาน เผาในที่โล่งทุกชนิด

นอกจากนี้ ยังได้รับทราบประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง การกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด ซึ่งให้ทุกส่วนสอดส่องดูแลเอาใจใส่ ชี้แจงให้ประชาชนในทุกพื้นที่รับทราบข้อปฏิบัติโดยทั่วกัน โดยเฉพาะการลักลอบเผาในที่ชุมชนเป็นเหตุให้เสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จะมีความผิดโทษตามมาตรา 74 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ในแต่ละปีมักจะพบกับปัญหาการลักลอบเผาพื้นที่รกร้าง จึงได้สั่งการกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดทำประกาศและแจ้งเจ้าของที่ดินให้รับทราบ หากพบว่าเกิดการเผาขึ้น เจ้าของพื้นที่จะต้องถูกดำเนินคดีทุกกรณี และในปีนี้ตั้งเป้าหมายที่จะทำให้จังหวัดลำพูน มีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จำนวนวันที่ตรวจพบคุณภาพอากาศสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน และจำนวนจุดความร้อน จะต้องลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปี 2563) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 โดยได้จัดเตรียมแผนบริหารจัดการไฟป่าและการเผาในที่โล่งเพื่อลดปัญหาหมอกควันไว้แล้ว

 

สำหรับมาตรการ/แนวทาง ในการบริหารจัดการนั้น ประกอบด้วยการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น โดยใช้โมเดลการแก้ปัญหาแบบ”บ้านก้อแซนด์บ็อกซ์” ที่ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน การจัดการเชื้อเพลิงชิงเก็บก่อนเผาในพื้นที่ป่า ซึ่งล่าสุดกรมป่าไม้ มีประกาศเห็นชอบแผนเฉพาะกิจการจัดการเชื้อเพลิงตามนโยบายของรัฐบาลแล้ว ต่อไปชาวบ้านจะสามารถเข้าไปในพื้นที่ป่า เพื่อนำใบไม้แห้ง กิ่งไม้แห้ง ที่เป็นเชื้อเพลิง ออกมาบริหารจัดการต่อยอดสร้างรายได้ ตามแผนงานโครงการที่ได้จัดทำไว้ ในส่วนของจังหวัดลำพูน จะได้ประสานผู้ประกอบธุรกิจเข้ามารับซื้อเชื้อเพลิง นำไปต่อยอดเป็นพลังงานทดแทน โดยจะขับเคลื่อนร่วมกับชุมชนในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมสูงสุดต่อไป

อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนแผนงาน มาตรการ แนวทางต่างๆ นั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวด้วยว่า จะต้องดำเนินการควบคู่กับการสื่อสารและสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เน้นการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเยาวชน ผู้สูงอายุ เกษตรกร ผู้นำ โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลเสี่ยงเข้าป่า ล่าสัตว์ หาของป่า ซึ่งมีบัญชีรายชื่ออยู่ในขณะนี้ จำนวนกว่า 1,250 คน รวมทั้ง 8 อำเภอ แต่ละอำเภอจะต้องลงไปสื่อสารทำความเข้าใจเชิงรุกในรูปแบบกิจกรรมชวนอู้ผูกมิตรร่วมพิชิตหมอกควัน กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและดับไฟในระดับชุมชน กิจกรรมประชารัฐลำพูนร่วมใจ ลดภัย PM 2.5 บูรณาการ CSR กับภาคเอกชน การสร้างฝายชะลอน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่า การฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ และการบรรเทาผลกระทบจากฝุ่นละอองและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน จัดพื้นที่ปลอดฝุ่น ตามโครงการ 1 ตำบล 3 SafeZone เป็นต้น
.
จังหวัดลำพูน จึงขอความร่วมมือประชาชนและทุกภาคส่วนขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการไฟป่าและการเผาในที่โล่งเพื่อลดปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 อย่างเข้มแข็ง จริงจัง ไม่ลักลอบเผาป่าหรือเผาในที่โล่ งทุกชนิด ตลอดจนร่วมกันเป็นหูเป็นตาสอดส่อง ดูแลเอาใจใส่ เพื่อให้จังหวัดลำพูน มีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยรวมต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น