ข่วงเกษตรอินทรีย์แจง หากต้องการสนับสนุนเกษตรกร สามารถติดต่อกลุ่มเกษตรกรได้โดยตรง

เรียนผู้บริโภคทุกท่าน

เนื่องจากประกาศของทางจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้ตลาดนัดหยุดการจัดกิจกรรม….เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 เป็นเวลา 14 วันนั้น

ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักไม่สามารถระบายพืชผักที่กำลังโตเต็มที่ได้…หากผู้บริโภคท่านใดสนใจหรือต้องการสนับสนุนเกษตรกรที่ได้รับผล
กระทบดังกล่าว

….ท่านสามารถติดต่อกลุ่มเกษตรกรได้โดยตรง….

#ข่วงเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่
#ร่วมสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น