(มีคลิป) ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบรางวัลสถานศึกษาต้นแบบ การบริหารจัดการขยะ จ.แพร่ ให้ ร.ร.รัฐราษฎร์บำรุง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่ จ.แพร่ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการปฏิบัติการอย่างเข้มข้น ภารกิจสำคัญด้าน
การบริหารจัดการขยะ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบ และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เกิดผลเป็นรูปธรรม ในปีงบประมาณ 2562 และให้มีการดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2563 โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จ.แพร่ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน และมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการ จ.แพร่ ขับเคลื่อนสถานศึกษาด้านการจัดการขยะ และยกระดับให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบ โดยสำนักงานศึกษาธิการ จ.แพร่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสารของสถานศึกษาที่ส่งเข้าร่วมโครงการ และประกาศผลการประเมินสถานศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการขยะแล้ว เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 โดยมี นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการ จ.แพร่ และ นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่น จ.แพร่ ได้ลงนามประกาศเกียรติคุณ

โดยเมื่อเช้าวันที่ 12 มกราคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ได้มามอบรางวัลเกียรติบัตร “สถานศึกษาต้นแบบการจัดการขยะ จ.แพร่ ประจำปี 2563 ระดับดี” แก่โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ณ หน้าเสาธง โดยหลังจากมอบเกียรติบัตรแล้ว ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ได้กล่าวแสดงความยินดีกับโรงเรียน และยินดีสนับสนุนให้โรงเรียนได้พัฒนาการดำเนินงานในด้านการจัดการขยะร่วมกับ สพป.แพร่ เขต 1 โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายให้ดียิ่งขึ้นไป โดย สพป.แพร่ เขต 1 จะสนับสนุนให้โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ได้พัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการขยะแบบครบวงจร ทั้งการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ การใช้ประโยชน์จากขยะ เป็นต้น โดยบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมประจำวันของโรงเรียนและนักเรียนต่อไป

นายอนุสรณ์ พรมรังกา ผอ.โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการจัดการขยะในโรงเรียนแบบครบวงจรตามบริบทของตนเอง ตามนโยบายของจังหวัดแพร่และ สพป.แพร่ เขต 1 มาโดยตลอด โดยได้จัดทำแผน/โครงการจัดการขยะแบบครบวงจรของโรงเรียน มีการประกาศนโยบายของโรงเรียน มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน มีส่วนร่วมกับการดำเนินงาน มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกวันตลอดปีการศึกษา ทำต่อเนื่องมาหลายปี โดยประสานความร่วมมือกับ สพป.แพร่ เขต 1 ทต.ทุ่งกวาว กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ต.ทุ่งกวาว และสำนักงานสิ่งแวดล้อม จ.แพร่ เป็นต้น จึงทำให้การดำเนินงานมีความก้าวหน้าไปตามลำดับ

ผอ.โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง กล่าวอีกว่า กิจกรรมการดำเนินงานการจัดการขยะของโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ที่เป็นกิจกรรมเด่นจนทำให้ได้รับรางวัล ได้แก่ กิจกรรมกลุ่มสีอาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดภายในโรงเรียนทุกเช้าและทุกวันที่เปิดเรียน กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้ของเล่นของตกแต่งจากเศษวัสดุ กิจกรรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษใบไม้ กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชนเก็บขยะในชุมชน กิจกรรมการคัดแยกขยะ กิจกรรมบ่อดักไขมันของโรงอาหาร กิจกรรมฉลาดซื้อฉลาดใช้ไม่ก่อมลภาวะ เป็นต้น โดยโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงจะพัฒนาแนวทางการดำเนินกิจกรรมการจัดการขยะแบบครบวงจรอย่างต่อเนื่องต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น