โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่รับรางวัลต้นแบบริหารจัดการขยะ ระดับดีเยี่ยม

นางปานเนตร วงศ์ฟู รองผอ.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป รร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่สังกัด สพม 37 ได้รับมอบหมายจากนายเลิศชาย รัตนะ ผอ.รร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แจ้งว่า ได้รับประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
เรื่อง ผลการประเมินสถานศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการขยะจังหวัดแพร่ ปี พ.ศ.2563 โดยนายอดุล เทพกอม ศีกษาธิการจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ว่า ตามที่จังหวัดแพร่ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการปฏิบัติการอย่างเข้มข้นภารกิจสำคัญต้านการบริหารจัดการขยะ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ ในการบริหารจัดการขยะ ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบ และเข้ามามีส่วนร่วม ในการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เกิดผลเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2562และมีการดำเนินการต่อนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพรได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนด้านการจัดการขยะ ในสถานศึกษา และยกระดับให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบในการบริหารจัดการขยะ โดยให้สถานศึกษาประเมินตนเองตามเกณฑ์การบริหารจัดการขยะและส่งเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา ให้ครอบคลุมทั้ง 6ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 นโยบาย การสนับสนุน และแผนการดำเนินงาน
ส่วนที่ 2 กระบวบการส่งเสริมความรู้ความข้าใจและการสร้างวินัยในการจัตการขยะมูลฝอย
ส่วนที่ 3 กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
ส่วนที่ 4 การจัดการขยะภายในสถานศึกษา โดยใช้หลัก 3 Rs
ส่วนที่ 5 ผลสำเร็จและความยั่งยืนของสถานศึกษาปลอดขยะ
ส่วนที่ 6 การจัดการขยะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ
การบริหารจัดการขยะจังหวัดแพร่ ปี พ.ศ. 2563 จังหวัดแพร่ เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการพิจารณา ดังนี้
สถานศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการขยะ ระดับ A (ระดับดีเยี่ยม) ได้แก่
1.โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
2.โรงเรียนพิรยาลัยจังหวัดแพร่
3.โรงเรียนบนเตาปูน (พิไชยาประชานถล)
4.โรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)
5.โรงเรียนสองพิทยาคม
6.โรงเรียนบ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์)
7.โรงเรียนบนคุ้ม (ประสารราษฎร์วิทยา)
8.โรงเรียนบ้านปิน (บินประชาราษฎร์)
9.โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่
10.โรงเรียนเทศบาลวัตสวรรค์นิเวศ
11.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสูงเม่น
สถานศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการ ระดับ B (ระดับดี) ได้แก่
1.โรงเรียนบ้านวังวน (ราษฎร์พิทยา)
2.โรงเรียนบ้านแหลง (คุรุประชาสามัคคี)
3.โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก
4. โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง
5.โรงเรียนซ่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์
6.โรงเรียนเทพนารี
7.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร)

ร่วมแสดงความคิดเห็น