อ.แม่สรวย เข้มงวดเดินทางข้ามจังหวัด ตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิด 19 ร่วมสแกน QR Code สวัสดีเชียงราย

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 นายบูรณ์ล้อม ดีเสริมยศ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่สรวย จ.เชียงราย ได้สั่งการให้ตั้งจุดตรวจคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรค จังหวัดเชียงราย ที่ 3/2564 เรื่องการตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ เพื่อคัดกรองคนเดินทางข้ามจังหวัด จากจังหวัดเสี่ยงในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ จุดตรวจ/ด่านตรวจ หน่วยบริการประชาชน หมู่ที่ 14 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ได้มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 20 ราย ประกอบไปด้วย ปกครอง สมาชิก อส. กำนัน ผญบ. ชรบ. สภ.แม่สรวย สธ.แม่สรวย และ อสม.

โดยได้ตรวจคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา (โควิด 19) เบื้องต้น ได้สอบถามประวัติการเดินทางและบันทึกข้อมูลในกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผู้ที่เดินทางจากต่างจังหวัด ให้สแกนคิวคิวอาร์โค๊ต เพื่อแสดงตนในการเดินทางเข้าจังหวัดเชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น