ประกาศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง หยุดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 18-29 มกราคม 2564

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง และมแนวโน้วการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ตามประกาศศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของเชียงใหม่ ผู้เกี่ยวพันกับผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังต้องเฝ้าสังเกตอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง ที่อาจได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรหยุดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษเพิ่มเติม ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มกราคม ถึง วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 และกำหนดเปิดการเรียนการสอนทุกระดับชั้นในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และเพื่อให้การเรียนการสอนสามารถดำเนินต่อไปได้ จึงจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ เพิ่มเติมจากเดิม ถึงวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 ขอความร่วมมือ ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามมาตรการห้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น