ประกาศ โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เลื่อนการเปิดการเรียนการสอน เป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดลุกลามเป็นวงกว้าง และเป็นการยกระดับมาตรการ การเฝ้าระวังควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนพระหฤทัย พิจารณาเห็นว่า เพื่อความปลอดภัย และลดภาวะเสี่ยงของโรค ของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และพนักงาน และเพื่อให้การเรียนการสอน สามารถดำเนินการต่อไปได้ และนักเรียนได้เรียนครบถ้วนตามหลักสูตร จึงขอเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนจากกำหนดการเดิม วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เป็นวันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และจะจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ระดับชั้นอนุบาลที่ 1 – ชั้น มัธยาศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 18-29 มกราคม 2564

ทั้งนี้ ยังแจ้งถึงผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาลที่ 1-3 ให้มารับสมุด แบบฝึกหัด และนมที่ทางโรงเรียนแจกให้ โดยผู้ปกครองสามารถนำรถเข้าทางประตู 1 พร้อมรับของจากคุณครูที่สนามบาสได้ โดยไม่ต้องลงจากรถ ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2564

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น