ประกาศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย แจ้งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติม วันที่ 18-29 มกราคม 2564

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มึความห่วงใยต่อสุขภาพของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร จึงขอประกาศหยุดเรียนเพิ่มเติมในวันที่ 18-29 มกราคม 2564 และกำหนดเปิดการเรียนการสอนทุกระดับชั้นตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยทางโรงเรียนจะจัดให้มีการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 เพื่อให้นักเรียนได้เนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตร ทางโรงเรียนขอึวามร่วมมือนักเรียน และผู้ปกครองปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบ ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น