ประกาศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ขยายเวลาจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ตั้งแต่ 18-29 มกราคม 2564

จากข้อมูลกรแพร่ระบาดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สพนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ายังคงมีการแพร่ระบาดในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง และแพร่ระบาดหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พิจารณาแล้วว่า เพื่อความปลอดภัย และสุขอนามัยของนักเรียน และบุคลากร ตลอดจนเป็นการลดภาวะเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่อาจเกิดขึ้นในโรงเรียน และเพื่อการเรียนการสอนดำเนินการต่อไปได้ครบถ้วนตามหลักสูตร โรงเรียนจึงขยายเวลาการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18-วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 (ใช้ตารางเรียนตามปกติ) โดยช่วงระหว่างวันที่ 18-29 มกราคม 2654  โรงเรียนยังคงเปิดทำการระหว่างเวลา 09.00 น.-15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างที่นักเรียนอยู่บ้านให้เข้าเรียนตามเวลาที่กำหนดในตารางเรียน และประสานข้อมูลกับครูประจำวิชาในเรื่องการส่งงาน ฯลฯ รวมทั้งขอให้ผู้ปกครองช่วยกวดขันดูแลการเรียนของนักเรียน และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2564

แนวปฎิบ้ติของนักเรียนในการเรียนการสอน Online : MC Online 18-29 มกราคม พ.ศ. 2564
https://www.montfort.ac.th/wp-content/uploads/2021/01/Student-Online-18-25-มกร.pdf

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น