การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 13 มกราคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 116 ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน, พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล และ พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช รอง โฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-
ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) กำหนดให้ดำเนินการตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จึงกำหนดให้มีการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด เป็นไปตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16 และ 17) รวมทั้งมาตรการที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) กำหนด

ในการนี้ กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ, ฝ่ายความมั่นคง, ฝ่ายปกครอง และสาธารณสุข ดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจ ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ดังนี้.-
1. การจัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางหลัก ในพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัด โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด บูรณาการและประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ, ฝ่ายความมั่นคง, ฝ่ายปกครอง และสาธารณสุข
2. การจัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นรอง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด มอบหมายให้นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ บูรณาการกับทุกภาคส่วน เพื่อจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองในเส้นทางรอง ตามความจำเป็นและเหมาะสม
3. ให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้นายอำเภอแจ้งการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อขอความร่วมมือประชาชนงด หรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเข้ารับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด อันอาจจะทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและทำให้ต้องใช้ระยะเวลาการเดินทางมากกว่าปกติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น