จังหวัดตาก ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์ จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด

วันที่ 13 ม.ค. 64 เวลา 13.30 น. ที่อาคารหอประชุม ศาลากลางจังหวัดตาก นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะทำงานจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุม

โดยการประชุมได้พิจารณา โครงการที่เกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในจังหวัดตาก ที่ต้องขอรับงบประมาณจากสำนักงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 9 หน่วยงาน รวม 10 โครงการ ได้แก่ เทศบาลตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จำนวน 1 โครงการ ในการติดตั้งกล้องฯ ในหมู่ที่ 1, 6 และ 7 ตำบลไม้งาม, องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ หมู่ที่ 8 บ้านตากตก ตำบลตากตก และหมู่ที่ 5 บ้านหนองน้ำ ตำบลตากตก, องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จำนวน 1 โครงการ ในพื้นที่ตำบลยกกระบัตร, เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จำนวน 1 โครงการ ในเขตเทศบาลตำบลสามเงา, เทศบาลตำบลวังเจ้า อำเภอวังเจ้า จำนวน 1 โครงการ, องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จำนวน 1 โครงการ ในหมู่ที่ 2-14 ตำบลเชียงทอง, เทศบาลตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จำนวน 1 โครงการ, เทศบาลตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จำนวน 1 โครงการ ในพื้นที่ตำบลพบพระ และองค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย์ อำเภอพบพระ จำนวน 1 โครงการ หมู่ที่ 3 ตำบลวาเลย์เหนือ

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นการเฝ้าระวังป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ เพื่อใช้ในการเชื่อมโยงต่อไปยังศูนย์เฝ้าระวังฯ กระจายจุดเสี่ยง จุดสำคัญ ที่มีการก่ออาชญากรรมและเฝ้าระวังภัยพิบัติต่าง ๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็น