ประกาศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ขอหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติม ตั้งแต่ 18-22 มกราคม 2564

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ยังระบาดอยู่ และพบผู้ติดเชื้อมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนจึงขอประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ ไปอีก 1 สัปดาห์ (18-22 มกราคม 2564) และกำหนดเปิดการเรียนการสอนตามปกติทุกระดับชั้น ในวัน จันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู และบุคลากรทุกท่าน ปฏิบัติตามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเขื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ไม่ออกนอกพื้นที่อยู่อาศัย หากไม่มีความจำเป็น และติดตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ และระหว่างนี้ ขอให้ติดตามการเรียนการสอนออนไลน์ หรือสื่อคลิปการเรียนต่างๆ ที่ได้จัดทำไว้ในแต่ละระดับด้วย ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น