จัดหางาน จ.ลำพูน ลงพื้นที่สำรวจนายจ้าง และคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน ตามมติ ครม. พื้นที่ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2564 นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ น.ส.พรรณวลี พริ้มขจีพงศ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว บูรณาการกับที่ทำการปกครองอำเภอบ้านโฮ่ง ลงพื้นที่สำรวจนายจ้างและคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานและจะดำเนินการขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ทั้งนี้ ผลการสำรวจพบคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน จำนวน 33 คน เป็นสัญชาติเมียนมาทั้ง 33 คน ทั้งนี้ จึงได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินการขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว พร้อมทั้งกำชับนายจ้างห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในทุกกรณี และให้ถือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ของทางราชการอย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น