(มีคลิป) Maejo Open Farm 2021 : Online รวมเด็ด Land Mark ใหม่ เที่ยว Online แบบ New Normal

มารู้จักกับ 8 ฐานไฮไลต์ Land Mark ใหม่ ของงานเปิดฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo Open Farm 2021: Online แหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศแบบ New Normal ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมีการถ่ายทอดพิธีเปิดออนไลน์ ในวันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Maejo University

งานเปิดฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แบ่งพื้นที่การจัดงานเป็น 2 โซน คือ โซนภายในมหาวิทยาลัย และ โซนฟาร์มมหาวิทยาลัย บนเนื้อที่กว่าพันไร่ มี 8 ฐานเรียนรู้ไฮไลท์ ที่น่าสนใจดังนี้

ฐานเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย มี 3 ฐาน

ฐานเกษตรทฤษฎีใหม่ หัวใจคนก้าวหน้า
นับจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงประกาศเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งแรก ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตแม่โจ้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2538 ณ อาคารแผ่พืชน์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้สนองพระบรมราโชวาทจึงได้ตั้งเป็นศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้น และดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่อยมา โดยสามารถชมแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงบนที่ดินทำกินจำนวนไม่มาก มีกิจกรรมภายในแปลงสาธิต 9 กิจกรรมได้แก่ แปลงพืชผักผสมผสาน แปลงไม้ผล แปลงรวบรวมพันธุ์กล้วย แปลงนาข้าว แปลงสมุนไพร การผลิตปุ๋ยหมักและสารสกัดชีวภาพ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง การเลี้ยงหมูหลุมประยุกต์ และการเลี้ยงปลาในกระชัง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายนิคม วงศ์นันตา โทร. 081-951 5287

ฐานเกษตรล้านนา วิถีแห่งธรรม เป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี การทำนุบำรุงศิลปกรรมพื้นบ้านล้านนา กลุ่มบ้านล้านนาจำลอง เรียนรู้การไถนาโดยใช้สัตว์ วัฒนธรรมการปลูกข้าว การปลูกผักสวนครัวหลังบ้าน การดูแลป้องกันศัตรูพืชแบบธรรมชาติ มีแปลงสาธิตเกษตรธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์ ได้สัมผัสวิถีวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาโดยแท้จริง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ว่าที่ ร.ต.สมบูรณ์ ระดับ โทร.081-387 7736

ฐานนวัตกรรมแห่งการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นการจัดแสดงนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิเช่น การช่วยชีวิตเอ็มบริโอ  การเพิ่มจำนวนโครโมโซม การใช้เครื่องหมายพันธุกรรมในการคัดเลือกพืช ทำให้ได้ลูกผสมที่มีลักษณะแปลกใหม่สวยงามในเวลาอันรวดเร็ว  มีการจัดแสดงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับต่าง ๆ ที่ได้พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ลูกผสมหน้าวัวที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ  ปทุมมาที่ได้พัฒนาพันธุ์โดยใช้ความรู้ และเทคนิคทางการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และพันธุศาสตร์มาบูรณาการจนได้สายพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะแปลกใหม่สวยงาม  หงส์เหินที่ได้พัฒนาพันธุ์โดยการผสมระหว่างสายพันธุ์ป่ากับสายพันธุ์การค้า ที่ทำให้ได้หงส์เหินที่มีลักษณะแปลกใหม่ สวยงาม  นอกจากนี้ ยังจัดแสดงไม้ดอกและไม้ประดับ ต่าง ๆ เช่น อาฟริกันไวโอเล็ต  บีโกเนีย  พรม เป็นต้น รวมทั้งจัดแสดงวิทยาการความก้าวหน้าในการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสร้างตลาดไม้ดอกไม้ประดับของไทยให้เข้มแข็ง สามารถแข่งกันกับตลาดโลกได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.เฉลิมศรี  นนทสวัสดิ์ศรี  สาขาพืชสวนประดับ  คณะผลิตกรรมการเกษตร  โทร. 099-2693111

ฐานเรียนรู้บนพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย มี 5 ฐาน

ฐานมหัศจรรย์พันธุ์ไม้ฟอกอากาศ ปัจจุบันมลพิษทางอากาศมีผลต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก พันธุ์ไม้ประดับที่มีคุณสมบัติช่วยดูดสารพิษจากหมอกควัน ดูดสารพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ และดูดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เป็นอีกหนึ่งททางเลือก มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้จัดแสดงพันธุ์ไม้ฟอกอากาศหลายสายพันธุ์ ทั้งแบบในอาคาร และในร่มนอกอาคาร เช่น มอนสเตอร่า กลุ่มสัปปะรดสี ฟิโลเดนดรอนก้านส้มด่าง กลุ่มสาวน้อยประแป้ง แก้วกาญจนา เดหลี ซึ่งนอกจากให้ความสวยงาม เพิ่มความชุ่มชื้น ช่วยลดมลพิษในอากาศได้อีกด้วย สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ พื้นที่จัดแสดง ณ โครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พื้นที่ 30 ไร่) หมู่ที่ 6 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายธนวัฒน์ รอดขาว โทร. 08 1950 2011

ฐานพรรณไม้หลากสีสัน แห่งทุ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พื้นที่ Land Mark และ จุด Check In แห่งใหม่ ในบรรยากาศสไตล์ฟาร์ม ด้วยขนาดพื้นที่ 1,024 ไร่ ที่มีการจัดวางภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรม และมีการปลูกไม้ดอกหลากสีที่สวยงดงาม เช่น ดอกบานชื่น ดอกคอสมอส ดอกทานตะวัน ผสมผสานกันอย่างลงตัวด้วยแปลงไม้ผลเศรษฐกิจ เพื่อการส่งออก ได้แก่ ลำไย มะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ และพันธุ์มะม่วงมหาชนก เป็นพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานฟาร์มสำหรับนักศึกษา พร้อมทั้งแปลงพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ พร้อมด้วยองค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดสู่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม มีกิจกรรมการจัดทำแปลงสาธิตและฐานเรียนรู้อย่างหลากหลาย เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวและพักผ่อนของครอบครัว มานั่งจิบชา ชิมกาแฟ แลดาวบนดินเมืองเชียงใหม่ ทั้งยังสามารถปั่นจักรยานท่องเที่ยวเส้นทางธรรมชาติ ชมอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ ป่าอนุรักษ์พื้นที่ฟาร์มบ้านโปง ป่าใกล้เมืองที่สมบูรณ์ที่สุด เพลิดเพลิน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.สุรชัย ศาลิรัศ ผู้อำนวยการ ฟาร์มมหาวิทยาลัย โทร. 081-9522488

ฐาน Amazing 2 ชีวภัณฑ์ระดับโลก นวัตกรรมสารชีวภัณฑ์ “ซิลเวอร์นาโน” ที่มีประสิทธิภาพการป้องกันเชื้อโรค โดยใช้เป็นยาฆ่าเชื้อ ผลิตจากโลหะเงินที่มีความบริสุทธิ์ 99.99% ด้วยเทคโนลียีนาโน มีความปลอดภัย ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนผิวหนัง และพื้นผิวที่สัมผัส ใช้ได้กับทุกพื้นผิว ทุกพื้นที่ สัมผัสร่างกายได้ มีประสิทธิภาพคงอยู่ได้นาน 7-14 วัน และ “สารชีวภัณฑ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืช Bio9” นวัตกรรมยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืช ทำให้พืชไม่สามารถสร้างอาหาร หายใจ และสังเคราะห์แสงได้ ใช้ฉีดพ่นกำจัดวัชพืชได้ทั้งใบกว้างและใบแคบ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์เลี้ยง สัตว์น้ำ และยังช่วยเพิ่มอินทรีย์ให้กับดิน ซึ่งสามารถช่วยลดอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชทางการเกษตร เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้เกษตรกรที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตราย และมีประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชได้ดี ทั้งยังส่งผลทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เกษตรกรในระยะยาวอีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี โทร. 087-0524141

ฐานแปลงกัญชาเพื่อรักษาโรค ใหญ่ที่สุดในเอเซียน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ลงนามความร่วมมือ วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์กับกรมการแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม เพื่อร่วมวิจัยและพัฒนาพืชกัญชาและกัญชงในระบบเกษตรอินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรม โดยได้ปลูกกัญชาอินทรีย์ จำนวนทั้งสิ้น 16,700 ต้น เป็นแปลงปลูกกัญชาที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศ.ดร.อานัฐ ตันโช โทร. 084-4888374

 

ฐานความงดงามแห่งพืชผัก การจะผลิตผักอินทรีย์ ต้องเริ่มจากเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ บนพื้นที่เกษตรอินทรีย์ มหาวิทยลัยแม่โจ้ จึงได้แสดงพันธุ์ผักและการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักในระบบเกษตรอินทรีย์มาตรฐานสากล ซึ่งปัจจุบันมีเมล็ดพันธุ์อยู่ประมาณ 50 สายพันธุ์ เช่น ผัดสลัดต่างๆ ถั่วฟักยาว ถัวแขก พริก มะเขือ ฯลฯ พร้อมชื่นชมความงดงามแห่งทุ่งดอกผัก 3 สีมหัศจรรย์ เขียว ขาว เหลือง บนพื้นที่ 9 ไร่ ซึ่งนางเอกของงานนี้ คือ แมงลัก(ผักสำหรับคนอยากผอม) ผักขี้หูด(เจ้าวาซาบิเมืองไทย) ผักชีลาว(หอมแรง ดอกสวย รวยคุณค่า) และตังโอ๋(ผักดอกสวย) พร้อมจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ ต้นกล้าพันธุ์ผักสวนครัว และผลผลิตสดๆ จากแปลง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ฉันทนา วิชรัตน์  โทร. 081-3873322 นอกจากนั้น ยังมีแปลงปลูกผักแลกค่าเทอมของนักศึกษา ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การลงมือปฏิบัติจริงของนักศึกษาที่สนใจในการทำการเกษตร และหารายได้ระหว่างเรียน

สำหรับผู้เยี่ยมชม Online ครบทั้ง 8 ฐาน จะได้ร่วมสนุกลุ้นรับรางวัล อีกด้วย และพิเศษไปกว่านั้น นักเรียน นักศึกษา ที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพียงลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Online ก็สามารถมาสมัครและผ่านการคัดเลือกได้ทันที ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ www.openfarm.mju.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 0 5387 3420 0 5387 3429 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น