ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา เลื่อนการเปิดการเรียนการสอนในชั้นเรียน เป็นวันที่ 25 มกราคม 2564

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเชียงใหม่ ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น วิทยาลัยฯ มีความห่วยใยต่อสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทุกท่าน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความั่นใจในสถานการณ์ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงขอเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนในชั้นเรียน จากเดิมวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เป็น วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564 หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น