ประกาศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ปิดสถานศึกษาตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564

ปิดสถานศึกษา เป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้งดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และให้จัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ร่วมแสดงความคิดเห็น