อ.แม่สาย ฝึกทบทวน ชรบ.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

วันที่ 14 มกราคม 2564 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ ปกป้อง เทิดทูน สถาบันหลักของชาติ และการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในจังหวัดเชียงราย และกิจกรรมการฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) รุ่นที่ 3 จำนวน 100 นาย ณ หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช 750 ปี ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย


สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จึงเป็นการทบทวนความรู้ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ การสร้างเครือข่ายการข่าว เพิ่มความรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้การบำรุงดูแลรักษา และการเก็บอาวุธปืนให้มีความปลอดภัยกับชุด ชรบ. ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการนำภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อการพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ” ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน เฝ้าดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

ร่วมแสดงความคิดเห็น