ประกาศ โรงเรียนสันกำแพง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่ 18-22 มกราคม 2564

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกไหม่ และแพร่กระจายในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนได้ประเมิน สถานการณ์ดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน และควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดของโรคเชื้อโควิด-19 ที่อาจจะเกิดการแพร่ระบาดต่อนักเรียน คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนสันกำแพง อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 วรรคที่ 1 (4) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปิด และเปิดสถานศึกษา พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ 2559 โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จึงเห็นสมควรกำหนดมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่

ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ 18 มกราคม 2564 ถึง 22 มกราคม 2564 รวม 5 วัน หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยจะจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ขอให้ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด เพื่อรักษาสุขภาพอนามัยตามวิธีการป้องกันโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด งดเดินทางไปยังพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อโรคดังกล่าว  ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2564

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น