สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) จัดกิจกรรมวันครู แห่งชาติบนแผ่นดินของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

ในวันที่ 16 มกราคม 2564 เป็นวันสำคัญ ของ ผู้ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั่วประเทศ สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) นำโดยดร.วีรบูล เสมาทอง ประธานฯ นายธีระศักดิ์ สุวรรณปัญญา รองประธานฯและประธานสหพันธ์ครูภาคเหนือ (สคน.) นายวิสัย เขตสกุล เลขาธิการฯ และนายเสวก วันรักชาติผู้แทนสหพันธ์ครูจ.พิษณุโลกได้จัดกิจกรรม ประกอบพิธีบวงสรวง ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวร มหาราช บูรพกษัตริย์มหาราชยอดนักรบผู้ยิ่งใหญ่ ที่ทรงกอบกู้อิสรภาพของชาติไทย จากอริราชศัตรูเพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจ ให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้มีขวัญ และกำลังใจในการทำงานด้านการศึกษา ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวร จ.พิษณุโลก และนายไพรสันต์ จันทร์สุริ ประธานสหพันธ์ครูจ.พิษณุโลกตลอดจนดร.ประสพ คุณครูสุนทรีย์ ทองอินทร์และคณะผู้นำครูทั้ง9อำเภอได้จัดสถานที่และร่วมกิจกรรมอ่านแถลงการณ์ฉบับที่1/2564 เรื่อง ปี2564 ปีแห่งการสืบทอดอุดมการณ์พพัฒนาวิชาชีพครูและสังคมภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยสากล

วันครูปีนี้ ครบรอบ 75 ปี ก่อตั้งคุรุสภา เป็นสภาวิชาชีพครู ซึ่งถูกคำสั่ง คสช.ที่7/2558 ยึดไป เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2558 ปัจจุบันล่วงเลยมาเป็นเวลา 6 ปีแล้วยังไม่ยอมคืนการมีส่วนร่วมในการบริหารคุรุสภาให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) และองค์กรเครือข่ายจึงเดินหน้าขอทวงคืนและสืบสานอุดมการณ์ของสภาครู ซึ่งเป็นของครู โดยครู เพื่อครูและลูกศิษย์ทุกคน ต่อไป แถลงการณ์ในงานวันครูปีนี้มีสาระสำคัญดังนี้

สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย ( ส.ค.ค) แถลงการณ์ฉบับที่ 1/ 2564 เรื่อง ปี 2564 : ปีแห่งการ สืบทอดอุดมการณ์พัฒนาวิชาชีพครูและสังคม ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยสากล ประเทศไทยมีรัฐรัฐธรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับประชาชน) พ.ศ.2540 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 พ.ร.บสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไข จนถือได้ว่าประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญและกฎหมายการศึกษาที่ดีที่สุด ต่อมาได้มีการปฏิวัติ-รัฐประหารในปีพ.ศ. 2557 มาจนถึงปี พ.ศ. 2564 ปัจจุบันประเทศไทยได้หวนกลับมาเป็นประเทศที่ล้าหลังในเกือบทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา (รวมอำนาจ) เป็นต้น ประกอบกับในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และโรคระบาด ภายในประเทศและทั่วโลก ที่หนักหน่วงรุนแรงที่สุด อย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน โดยเฉพาะประเทศไทย ที่เกิดปัญหาวิกฤติสะสมมาอย่างยาวนานผนวกเข้ากับวิกฤติโรคระบาดซ้ำเติม จึงทำให้เกิดปัญหาวิกฤติซ้อนวิกฤติ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยจะต้องร่วมมือฟันฝ่าวิกฤติของชาตินี้ ด้วยความรัก ความสามัคคี ความศรัทธา ความเชื่อมั่นและอดทน เท่านั้นดังนั้น เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม พ.ศ. 2564 “ครบรอบ 75 ปีสานสืบอุดมการณ์สภาครู
เป็นของครู โดยครู เพื่อครูและศิษย์ทุกคน “ฉะนั้น สภาครูจำต้องเป็นของผู้ประกอบวิชาชีพครูอย่างแท้จริง ซึ่งในท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และโรคระบาดของประเทศดังกล่าว จึงขอเรียกร้องต่อผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทาการศึกษา ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์ และจุดยืนในวิชาชีพ ร่วมกับพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อร่วมฟันผ่าอุปสรรค ปัญหาวิกฤติของประเทศไปด้วยกัน ดังนี้

1.ผลจากการจัดลำดับคุณภาพทางการศึกษาของประเทศไทย อยู่ในลำดับรั้งท้ายของกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งที่การลงทุนด้านการศึกษา / GDP ของประเทศไทยมีการลุงทุนการศึกษาสูงอยู่ที่ 6.12% อยู่ในลำดับตัน ๆ ของโลก จึงขอเรียกร้องต่อรัฐบาลและทุกภาคส่วน ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาของชาติ ให้มืการปฏิรูปการศึกษาอย่างเร่งด่วน ในกฎหมายการศึกษาของชาติ (พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….. ต้องเป็นไปตามความเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพ) ส่วนใหญ่ โดยจะต้องมีการรณรงค์ กระตุ้นให้ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของการศึกษาชาติ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศในอนาคต โดยเฉพาะฝ่ายนโยบายแห่งรัฐ กระทรวงศึกษาธิการสถานศึกษา และทุกภาคส่วน ร่วมมือแก้ไขปัญหา และร่วมรับผิดชอบต่อปัญหานี้

2. ในท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตินี้ จึงขอเรียกร้องต่อผู้ประกอบวิชาชีพครู และสังคม ได้รับฟังและทบทวน เปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำงาน เรียนรู้ร่วมกัน ปฏิวัติทางความคิด รับฟังความคิดเห็นของเด็ก เยาวชนยุคใหม่ดังเช่น คำขวัญวันเด็กปีนี้ของคนรุ่นใหม่ ต่อโลกใหม่ที่เป็นจริงคือ “รับฟังลูกหลานอย่างเปิดใจ พร้อมปรับขยับตามสมัย ร่วมแรงกับคนรุ่นใหม่ สร้างอนาคตไทยให้รุ่งเรือง” (นายชวิศ ธรรมมงคล ประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) มีแต่การสืบทอดประวัติศาสตร์จากรุ่นเก่า สู่รุ่นใหม่ ให้ความสำคัญต่อเด็ก และเยาวชนคือ ทางออกและทางรอดของอนาคตประเทศชาติ

3. รัฐต้องยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ภายใต้หลักธรรมาภิบาลสากล ที่เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งนำมาสู่สังดมที่ดีงาม การมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ความโปร่งใส ฯลฯ ที่เป็นจุดอ่อนของความลัมเหลวในสังคมไทย ที่ทุกฝายในสังคมได้พยายามต่อสู้ เรียกร้องมาอย่างยาวนาน แต่ปัจจุบัน
ประเทศไทย กลับยังประสบปัญหาเดิมๆ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้

4. รัฐ และประชาชน ต้องให้ความสำคัญต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ภายใต้หลักการของการ เคารพในสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และสันติสุข เหมือนกับนานาอารยะประเทศ โดยเฉพาะรัฐไม่ควรส่งเสริม สนับสนุนการเอารัดเอาเปรียบการกดขี่ข่มเหง การละเมิดสิทธิ์หรือการกระทำใดๆ ที่ขาดนิติรัฐและนิติธรรม โดยยึดปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชน ตามแนวทางพันธะสัญญา และกฎหมายว่าด้วยการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับสากลดังนั้น วันนี้ประเทศไทยได้มาถึงทางตัน จะแก้ปัญหาด้านรัฐธรรมนูญ และกฎหมายเพียงบางส่วนก็คงไม่เพียงพอ จะแก้ไขทั้งหมดก็คงเป็นไปไม่ได้ เพราะผู้มีอำนาจ และกลุ่มผลประโยชน์คงไม่ยินยอม จะปล่อยทิ้งไว้ก็คงสู่เส้นทางหายนะหรือเกิดสถานการณ์วิกฤติชาติ ที่ผ่านมามีหลายฝ่ายได้พยายามต่อสู้ ทั้งได้พยายามยื่นข้อเสนอ ข้อเรียกร้องต่อทุกภาคส่วนมาโดยตลอด แต่ก็ไม่ส่งผลใดๆ วันนี้เราได้เดินทางมาถึงทางตันเรียบร้อยแล้ว ปัญหาทุกปัญหาได้รุมเร้า วิกฤติเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID – 19) เข้ามาซ้ำเติม จึงยากยิ่งที่จะเยียวย แก้ไขปัญหานี้ได้ จึงจำเป็นที่ทุกฝ่าย ทุกกลุ่ม ทุกองค์กรในประเทศ จะต้องเสียสละ และเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับประเทศไทย ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย และธรรมาภิบาลสากลเท่านั้นท้ายนี้ ขออำนวยอวยชัยให้พี่น้องครูไทยจงมีสุขภาพเข้มแข็ง พลังใจที่กล้าแกร่ง ศรัทธา และเชื่อมั่นตลอดไป

สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย ( ส.ค.ท.)
16 มกราคม 2564
สำนักงานเลขาธิการ ส.ค.ท.

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น