น่าน แจ้งการ “ออกเอกสารรับรองความจำเป็น” สำหรับบุคคลที่มีความจำเป็น ในการเดินทางข้ามจังหวัด ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด

เพื่อให้การเดินทางสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นเข้า–ออก พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด (จังหวัดสมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด) ในจังหวัดน่านเป็นไปตามมาตรการเพิ่มเติม การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 5 จังหวัด ดังนี้

2.1 หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา หรือนายอำเภอ : สำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด ซึ่งได้รับคำสั่งและจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ในการติดต่อราชการ
2.2 พาณิชย์จังหวัดน่าน : สำหรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค
2.3 เกษตรจังหวัดน่าน ประมงจังหวัดน่าน ปศุสัตว์จังหวัดน่าน หรือสหกรณ์จังหวัดน่าน : สำหรับเกษตรกรในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร หรือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
2.4 นายอำเภอหรือปลัดอำเภอ ที่นายอำเภอมอบหมาย  : สำหรับกรณีประชาชนในพื้นที่ ที่มีความจำเป็นในการเดินทางเข้า-ออก พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
2.5 ให้นายอำเภอเวียงสา นายอำเภอบ้านหลวง นายอำเภอสองแคว นายอำเภอนาน้อย และนายอำเภอนาหมื่น ชี้แจงเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหรือจุดสกัด ให้ตรวจสอบ“เอกสารรับรองความจำเป็น” ตามแนวทางข้างต้น และแนะนำการติดตั้งแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ”สำหรับผู้เดินทาง พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลผู้เดินทางที่เดินทางผ่านจุดตรวจหรือจุดสกัดในสมุดบันทึกทุกครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารรับรอง
https://drive.google.com/file/d/1GlbYwINa5ZobWLs7NzLJ1Pn1vkpQKMuR/view?usp=sharing

หรือ
https://www.facebook.com/411369362352586/posts/1822959647860210/?extid=0&d=n

ร่วมแสดงความคิดเห็น