อนุวัธ วงศ์วรรณ ว่าที่นายกอบจ.แพร่ !กกต.ประกาศรับรองพร้อมสมาชิกอีก23คนไม่รับรองอีก1คน เขต 1อ.ลอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กกต.ได้ประกาศคุณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563นั้น

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 และมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 179 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศผลการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้ ผู้ได้รับเลือกตั้ง นายอนุวัธ วงศ์วรรณ ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 

 

นอกจากนี้ยังได้ประกาศคุณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งตามมาตร 4 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จำนวน 24 คน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นั้น

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 และมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภกองถิ่นหรือผู้ริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และข้อ179 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จึงประกาศผลการเลือกตั้ง จำนวน 23 คน ดังต่อไปนี้

 

1. อำเภอเมืองแพร่
ชื่อผู้ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1นายพีรศักดิ์ บุญนิธิพันธุ์ เขตเลือกตั้งที่ 2นายวุฒิพงศ์ กาซ้อง เขตเลือกตั้งที่ 3นางสาวมยุรี แก้วโมรา เขตเลือกตั้งที่ 4 นายยุทธพันธุ์ บรรลือ เขตเลือกตั่งที่ 5นายผิน สิงห์เทพ
เขตเลือกตั้งที่ 6 นายปัญจพัฒน์ สิริกรวัฒนกุล

2.อ.สูงเม่น ผู้ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั่งที่ 1 นายวิตติ แสงสุพรรณ
เขตเลือกตั้งที่ 2นางสุขาวดี วังคำ เขตเลือกตั่งที่ 3 นายทศนาถ สำเนียง เขตเลือกตั้งที่ 4 นายเจริญ สมปาน

3.อ.ร้องกวาง ผู้ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1นายชนาธิป ศุภศิริ เขตเลือดตั้งที่ 2 นายธีรยุทธ์ เอกจิตต์เขตเลือกตั้งที่ 3นายโชคชัย พันศิริวรรณ

 

4.อ.ลอง ผู้ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั่งที่ 2นายบุญโชติ ยานสกุล เขตเลือกตั้งที่ 3นางสาวพยอม ขุนชุ่ม

5.อ.สอง ผู้ไดัรับเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 1 นายสนิท เวียงนาค เขตเลือกตั้งที่ 2นายภิญโญ ชมภูมิง เขตเลือกตั่งทีท 3.นายอรรถพล คำมีสว่าง

6.อำเภอเด่นชัย
เขตเลือกตั้งที่ 1นายอนันต์ กาศสมบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 2 นายวังสาคร หมั่นขีด

7.อำเภอวังชิ้นผู้ได้รับเลือกตั้งที่ 1นางกุลชา บัญสวาง เขตเลือกตั้งที่ 2นายปฏิพล จอมดวง

8. อำเภอหนองม่วงไข่
ผู้ได้รับเลือกตั้ง นางธนินจิตรา ศุภศิริ

ร่วมแสดงความคิดเห็น