วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประชุมออนไลน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประชุมออนไลน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2564 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ,หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ และหัวหน้าแผนกวิชาที่มีนักเรียน นักศึกษา ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เข้าร่วมประชุมออนไลน์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์ข้อมูล และบทเรียนการทำงาน ในส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ จัดโดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น