(มีคลิป) อบต.บ้านหนุนผลงานน่าทึ่ง ! สุดยอดได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งระดับจังหวัดและประเทศกว่า 50 รางวัล

ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านในเขตต.บ้านหนุน อ.สอง.จ.แพร่ ว่า ที่อบต.บ้านหนุน ได้มีผลงานจากความราวมแรงร่วมใจสามัคคี จิตอาสา เสียสละการทำงานเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน จนมีหน่วยงานทีามิงเห็นความสำคัญมอบเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณโล่รางวัลจำนวนมากและได้เก็บผลงานรางวัลไว้ที่สำนักงานอบต.บ้านหนุนขอให้นำเสนอผลงานให้ชาวบ้านได้ชื่นชมด้วย

ต่อมาผู้สื่อเข้าพบนางกชกร เกยงค์ นายกอบต.บ้านหนุน พร้อมด้วยนายพงศ์เทพ ชำนาญ นายวิทยา พิฬารัตน์ สองรองนายกอบต.บ้านหนุน ส.ต.อ.ทองอินทร์ แมตเมือง ปลัดอบต.บ้านหนุนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวอีกข้องหลายคนร่วมให้ข้อมูลโดยนายกอบต.บ้านหนุนได้กล่าวถึงการทำงานว่า ปี พ.ศ.2540 เป็นสมาชิกอบต.บ้านหนุน พ.ศ.2545-2548 รองนายกอบต.บ้านหนุนปี 2549- ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งนายกอบต.บ้านหนุนรวมทีบริหารงานมา 20 ปี
ในการทำของงานอบต.บ้านหนุน ให้เกียรติผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านการทำงานจัดให้ชุมชนมีส่วนร่วมอบต.สนับสนุนและต่อยอด งานจึงประสบผลสำเร็จ จึงมีหน่วยงานทั้งในระดับจังหวัดและประเทศมอบรางวัลเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

อบต.บ้านหนุนมี 11 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสองอีก 5หมู่บ้านมีครัวเรือน 2พันกว่าประชากรเกือบห้าพันคน อบต.บ้านหนุนต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวบ้าน ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกอบต.บ้านหนุน หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุนอุปกรณ์ งบประมาณ รางวัลที่ภูมิใจคือรางวัลสตรีดีเด่นและรางวัลเกี่บวกับการกำจัดขยะ ตลอดจนถนนปลอดภัย ผลงานดีเด่นทีาอบต.บ้านหนุนได้รวบรวมไว้ตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2563 มีดังนี้

ผลงานตีเด่น ปี พ.ศ.2553 รางวัลผู้บำเพ็ญคุณประโยชต่อพระพุทธศาสนา”คนตีศริพุทธศาสน์”
หน่วยงานที่มอบ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ร่วมกับคณะสงฆ์ จ.แพร่

เกียรติบัตรรับการประเมินรับรองมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ระดับตี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลองลือบุญ หน่วยงานที่มอบกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เกียรติบัตรรับการประเมินรับรองมาตรฐานศูนย์ด็กเล็กอยู่ระดับตีมาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนุนใต้ หน่วยงายที่มอบกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
2554 รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีต้านสตรีและครอบครัว หน่วยงานที่มอบกระทรวงพมจ.
เกียรติบัตรการยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ จังหวัดแพร่ หน่วยงานที่มอบจ.แพร่
2555 รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีด้านสตรีและครอบครัว หน่วยงานที่มอบกระทรวงพมจ.
เกียรติบัตรร่วมงานสืบสาน ลานวัฒนธรรม สืบสาน ตำนานรักพระลอขอพรเจ้าสมิงพราย หน่วยงานที่มอบอบต.บ้านกลาง

2556.รางวัลวัฒนคุณาธรเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านองค์กรที่ส่งเสริมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมศิลปะและวัฒนธรรม หน่วยงานที่มอบกระทรวงวัฒนธรรม รางวัลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ระดับตำบล
ผ่านเกณฑ์การประเมินกองทุนสุขภาพระดับดีเยี่ยม หน่วยงานที่มอบสสจ.แพร่
รางวัลประกาศเกียรติคุณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุนและ
สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านหนุน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2ตามโครการเชิดชูเกียรติการทำความตีสรรค์สร้างสังคม หน่วยงานที่มอบจ.แพร่

เกียรติบัตรได้รับคัดเลือกป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงาน
ชมเชย ด้านสตรี และ ครอบครัว หน่วยงานที่มอบ.สำนักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว
เกียรติบัตรได้ร่วมเป็นแม่ข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสตรีและครอบครัว หน่วยงานที่มอบกระทรวงพมจ.
.รางวัลยกย่องร่วมอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น หน่วยงานที่มอบสภาวัฒนธรรมต.บ้านกลาง
รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวิทยาลัยชุมชนแพร่ หน่วยงานที่มอบ วชช.แพร่
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม หน่วยงานที่มอบกระทรวงวัฒนธรรม
2558 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียติเป็นสภาวัฒนธรรมดีเด่นระดับตำบล เกียรติบัตรเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น หน่วยงานที่มอบ ผู้ตรวจการแผ่นดิน

2559 องค์กรที่มีบุคลากรสวมหมวกนิรภัย 100 % หน่วยงานที่มอบ สสส.และสอจร. สตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น / ท้องที่ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบลหน่วนงานที่มอบ กระทรวงพมจ.เกียรติบัตรเป็นหน่วยงานที่มีมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนน หน่วยงานที่มอบ จ.แพร่
2560ได้รับรองทีมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบลหรือหน่วยงาน หน่วยงานที่มอบ กระทรวงสาธารณสุข
2561 เป็นองค์กรแบบอย่างที่มีบุคลากรสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัย100%และมีอุบัติเหตุลดลง หน่วยงานที่มอบสนง.สนับสนุนการปีองกันอุบัติเหตุจราจร(สอจร.)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนชุมชนเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ ZeroWaste ประจำปี 2561 หน่วยงานที่มอบ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รางวัลประกาศนียบัตรร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ระดับจังหวัดแพร่ ประจำปิ 2561 ผ่านระดับดีเยี่ยม
2562 ตำบลตันแบบไร้ความรุนแรง ประจำปี พ.ศ. 2562 หน่วยงานที่มอบ กระทรวงพมจ.
2563.เกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำงบปีประมาณ 2562 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หน่วยงานที่มอบ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับคัดเลือกพื้นที่แก้ไขจุดเสี่ยง โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ประจำปี 2563 หน่วยงานที่มอบบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


โล่ประกาศเกียรติคุณผ่าน เกณฑ์การประเมินตำบลปลอดภัยเข้มแข็ง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี พ.ศ.2563 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

โล่เกียรติคุณได้ให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาทางบริการวิชาการ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงานที่มอบ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ร่วมแสดงความคิดเห็น