เร่งทุกหน่วยงานบรรจุ ข้าราชการใหม่ หวังลดปัญหาว่างงานช่วงการระบาดโควิด-19

วันที่ 18 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  โดย นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ออกหนังสือลงวันที่ 14 มกราคม 2564 ถึงรองนายกรัฐมนตรี ,กระทรวง ,กรม ,รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง และหัวหน้าสำนักงานเลขาธิการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ระบุว่า ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ครม.มีมติให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ก.พ.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร. รวมทั้งส่วนราชการและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการสรรหา การสอบคัดเลือก และการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเพื่อทดแทนอัตราว่างจากการเกษียณและอัตราตั้งใหม่ที่ได้รับจัดสรรไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการบรรจุแต่งตั้ง เสร็จสิ้นโดยเร็ว เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานของประชาชน และบรรเทาผลกระทบของการว่างงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ร่วมแสดงความคิดเห็น