ผวจ.ลำพูน เรียกประชุมและนัดประชุมสภา อบจ.ลำพูนครั้งแรก “กัลป์ สะคำปัน” ประธานสภาฯ คนใหม่

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 18 มกราคม 2564 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ครั้งแรก ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ 125 หมู่ที่ 15 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดย กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำพูน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด, ปลัดจังหวัด และ หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมเป็นเกียรติในการประชุมฯ และเป็นสักขีพยานเลือกประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ คนที่ 1, รองประธานสภาฯ คนที่ 2 และ เลขานุการสภาฯ โดยการให้สมาชิกสภาฯเป็นผู้เสนอชื่อ และให้มีการรับรองการเสนอชื่อทุกตำแหน่ง

– ผลการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้แก่
นายกัลป์ สะคำปัน
– ผลการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน คนที่ 1 ได้แก่
นายชัยณรงค์ ภู่พิสิฐ
– ผลการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน คนที่ 2 ได้แก่ นายศราวุฒิ ณ ลำพูน
– ผลการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้แก่
สิบตำรวจโท วุฒิภัทร เรือนมณี

ตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 แล้ว นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 22 วรรคสอง และมาตรา 24 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 และข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 2554 จึงเรียกประชุมและนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนครั้งแรกขึ้น

โดยมีระเบียบวาระการประชุม การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ครั้งแรก
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวปฎิญาณตน
ระเบียบวาระที่ 3 การเลือกประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ และ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
3.1 การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
3.2 การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
3.3 การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

glo

ร่วมแสดงความคิดเห็น