เตรียมเปิดถนนคนเดินสันกำแพง วันที่ 23 มกราคม 2564 นี้

เทศบาลตำบลสันกำแพง ได้ประกาศเปิดกิจกรรมถนนคนเดินสันกำแพง ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 โดยมีเนื้อความประกาศดังนี้

มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในคราวการประชุมครั้งที่ 14/2564 เห็นชอบให้กิจกรรม ตลาดนัดหรือถนนคนเดินสามารถเปิดดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลสันกำแพง จึงขอประกาศเปิดกิจกรรมถนนคนเดินสันกำแพง ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตาม ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ดังนั้น จึงขอให้ผู้จำหน่ายสินค้าและผู้ข้าร่วมกิจกรรมถนนคนเดินสันกำแพง สวมใส่หน้ากากอนามัย โดย เทศบาลฯจะมีตรวจวัดอุณหภูมิ จึงขอความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนนำของเจ้าหน้าที่ อสม. ณ จุดตรวจในพื้นที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น