นักเรียนโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” รับรางวัลพระราชทาน ภายใต้กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ได้รับรางวัลพระราชทาน โครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2563


ประเภทกิจกรรมวาดภาพ ระดับดี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ นายพงษ์ศักดิ์ แสวงเสริมศิริ
ประเภทกิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้แก่ น.ส.กิตติมา สิริประเสริฐคีรี
ประเภทกิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้แก่ ด.ญ.จิรัชยา พงศ์รัตน

ร่วมแสดงความคิดเห็น