เทศบาลใส่ใจ Happy Home Ward ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน

เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 พยาบาลวิชาชีพ นักอาชีวบำบัด และผู้จัดการดูแลสุขภาพ (care manager) งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ อสม. เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนศรีล้อม-แสงเมืองมา และชุมชนท่าคราวน้อย เพื่อให้บริการตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะพึ่งพิง บริการทางการพยาบาล ประสานเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ตามโครงการเทศบาลใส่ใจ (Happy home ward) ส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาล และให้คำแนะนำเพื่อขอรับสวัสดิการสำหรับผู้พิการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น