เกษตรกรตำบลแม่ยมได้เฮ! เครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าใช้งานได้ด้วยการผลักดันของ ผวจ.แพร่

ผู้สือข่าวรายว่าพึ่น้องชาวเกษตรกร ตำบลแม่ยม อ.เมือง จ.แพร่ นำโดย นายเงิน จันตะปะตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม นายวัลชัย ข้ามสามกำนันตำบลแม่ยม และผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนหมู่บ้าน และเกษตรกรชาวไร่ชาวนาตำบลแม่ยมและใกล้เคียงทึ่ได้รับประโยชน์จากเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า
ขอกราบขอบพระคุณ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ที่ช่วยผลักดันและติดตามการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านนันทาราม ตำบลแม่ยม จังหวัดแพร่ จนใช้งานได้ตามปกติ สามารถสูบน้ำช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรได้กว่า 1,500 ไร่ คาดว่าในฤดูกาลผลิตครั้งต่อไปเกษตกรคงจะไดีผลผลิตทางเกษตรอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเกษตรกรคงจะได้ลืมตาอ้าปากได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น