(มีคลิป) รร.พุทธิโศภน มอบรางวัลครูดีเด่น ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเชษฐา

โรงเรียนพุทธิโศภน จัดพิธีวันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564 มอบรางวัลดีเด่น และเกียรติบัตรครูดีเด่น เนื่องในงานวันครู มีจำนวน 12 คน โดยมี นายธนะสิทธิ์ วศินพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานมอบรางวัล และเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมเชษฐา

1. รางวัลโรงเรียนดีเด่น ขนาดใหญ่พิเศษ
2. นายธนะสิทธิ์ วศินพิพัฒน์ รางวัลผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
3. นางวิชุดา สารีอินทร์ ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4. นางสาธิดา เฟื่องฟูกิจการ ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
5. นางสาวสุพัฒน์ ภูมิสมบัติ ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
6. นางสาวพิมประภา ปิ่นแก้ว ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
7. นางสาวปริญานุช กิริยา ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. นางสาวณัฏฐ์ ศรีวะโสภณ ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
9. นางสาวเบญจ ทัศนะวรพจน์ ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์)
10. นางสาวมาลี อานันทนะ ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
11. นางสาวนันท์นภัส มะโนคำ ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12. นายธีรบริวัฒน์ ฮั่งแสง ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและ
รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563

ร่วมแสดงความคิดเห็น