(มีคลิป) นศ.พยาบาลวพบ.แพร่ จัดให้ความรู้ออนไลน์แก่นักเรียนชั้นอนุบาล ร.ร.อนุบาลแพร่ ตามมาตรการความปลอดภัยในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

เมื่อวันที่20 มกราคม 2564 เวลา 09.00น. ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ (วพบ.แพร่) นำโดย ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม คณาจารย์ และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ได้จัดให้ความรู้ออนไลน์ ผ่านระบบ google meet จากวพบ.แพร่ ไปยังห้องเรียนชั้นอนุบาลแพร่ จำนวน 4 ห้อง นักเรียน 119 คน เรียนรู้ โดยวพบ.แพร่ ได้จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นกับการบริการวิชาการร่วมกับโรงเรียนอนุบาลแพร่ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ร.ร.อนุบาลแพร่
ในการจัดกิจกรรมมีนางจุฬาวรี ชัยวงค์นาคพันธ์ รองผอ.ฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ภาควิชาการพยาบาลเด็ก วพบ.แพร่ ผู้รับผิดชอบโครงการ ในส่วนของร.ร.อนุบาลแพร่ นำโดยนายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลแพร่และน.ส.วันวิสา ม่วงทอง ครูร.ร.อนุบาลแพร่และคณะ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ google meet จากวพบ.แพร่


ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผอ.วพบ.แพร่ กล่าวว่า วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโภชนาการและการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 และโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งสอดคล้องกับภาวะปัจจุบันที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 โดยมีนักศึกษา วพบ.แพร่ ชั้นปีที่ 2 เป็นผู้คิดค้นวิธีการใช้ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 6 ฐาน ได้แก่ ฐาน โภชนาการปลอดภัย กินตามไฟจราจร ฐาน กล่องมหัศจรรย์ลงมือพลันป้องกันโควิด ฐาน โปรแกรมให้ความรู้โรคไข้เลือดออก ฐาน หุ่นมือหรรษาห่างไกลจากไข้หวัด ฐาน กินตามธง ตรง 5 หมู่ ฐาน ป๊อปอัพสอนสุข


ผอ.วพบ.แพร่ กล่าวอีกว่า น่าชื่นชมในความคิดของนักศึกษา และขอบคุณในความร่วมมือของร.ร.อนุบาลแพร่ การสอนครั้งนี้นักเรียนชั้นอนุบาลแพร่มีความสนใจมาก เพราะแปลกไปจากเดิม

ร่วมแสดงความคิดเห็น