ป.ป.ส.ภาค 5 จัดประชุมอนุกรรมการ ตรวจสอบทรัพย์สินภาค 5 ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 20 มกราคม เวลา 09.00 น. สำนักงาน ป.ป.ส.ภ.5 จัดประชุมอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินภาค 5 ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 โดยมี อภิชาติ พลอยแก้ว อธิบดีอัยการภาค 5 ทำหน้าที่ประธาน ร่วมด้วย ศิรินทร์ยา สิทธิชัย ที่ปรึกษาสำนักงาน ป.ป.ส. ทำหน้าที่อนุกรรมการ ไกรเลิศ ดาวเรือง ผู้อำนวยกา รสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการฯ และอนุเทพ ธาระณะ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ส่วนตรวจสอบทรัพย์สินและบังคับโทษปรับ ทำหน้าที่อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ พร้อมคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นผู้แทนส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณา

ในการประชุมครั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯได้พิจารณาสำนวนคดีตรวจสอบทรัพย์สิน จำนวน 12 คดี รวมมูลค่าที่ยึดและอายัด จำนวน 18,909,674.37 บาท การจัดประชุมอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินฯ เป็นกระบวนการในการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการริบทรัพย์สินในคดียาเสพติด มีวัตถุประสงค์ เพื่อตัดโอกาสในการกลับมาเป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำ และไม่ให้ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ได้รับประโยชน์ใดจากทรัพย์สินที่ได้มาจากค้ายาเสพติด อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน และสังคมจากปัญหายาเสพติด ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 5 ได้จัดประชุมโดยใช้มาตรการ SOCIAL DISTANCING อย่างเหมะสม ณ ห้องประชุม สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 5

ร่วมแสดงความคิดเห็น