วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ แจ้งเปิดการเรียนการสอน วันที่ 25 มกราคม 2564

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เผยว่าตามที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 18 – 23 มกราคม 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาในจังหวัดเชียงใหม่ มีแนวโน้มดีขึ้นเป็นลำดับ จึงได้ลงนามประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 เรื่อง การเปิดสถานศึกษา และแนวทางปฎิบัติ เปิดสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยการจัดการเรียนการสอน รูปแบบผสมผสานหรือบูรณาการให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ขอความร่วมมือคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา รักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ปฎิบัติตามมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น