สนง.พัฒนาชุมชน จ.แพร่ รับฟังการประชุมออนไลน์ พร้อมขับเคลื่อนการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อความเจริญก้าวหน้าของ จ.แพร่ ให้บรรลุผล

เมื่อบ่ายวันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเขตตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Session call โดยมี นายวีรกานต์ บุญตัน ผู้อำนวนการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานฯ และนักวิชาการผู้รับผิดชอบประเด็นตรวจราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่ ได้รับมอบหมาย ให้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานในประเด็นดังนี้
1. การดำเนินงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างนวัตกรรมปลูกพืชผักสวนครัวประจำครัวเรือน
– มีผลการดำเนินงาน สรุปดังนี้
1) ร้อยละ 97.27 ของครัวเรือนทั้งหมู่บ้าน ปลูกพืชผักอย่างน้อย 10 ชนิด
2) มีกลุ่มผู้ผลิต/แปรรูป จำหน่ายพืชผักอย่างน้อย ตำบลละ 1 กลุ่ม ครบ 78 ตำบล
3) ร้อยละ 97.87 ของครัวเรือนในหมู่บ้าน ทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
4) มีเมนูอาหารรักษ์สุขภาพ ตำบลละ 1 กิจกรรม ครบ 78 ตำบล
5) มีศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์ จำนวน 78 ศูนย์
2. มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ดำเนินการประชาสัมพันธ์การสวมใส่ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” โดยมี ผวจ.แพร่ เป็นต้นแบบพร้อม จนท.พช.ประชาสัมพันธ์ทางสื่อทุกช่องทาง

3. ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
-ดำเนินการดังนี้ มอบหมายกลุ่ม 4 กลุ่มแกะลายผ้าฯ ดังนี้(1) อัญชลีไหมไทยใช้เทคนิคการทอผ้าไหม (2) เอวิกา เขียนเทียนด้วยมือ (3) ประดิษฐ์หม้อห้อมใช้เทคนิคปัก (4) กลุ่มหม้อห้อมน้องผึ้งใช้เทคนิคเขียนผ้าด้วยสีห้อม)

4. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
-แพร่ มี HLM 62 แปลง และ CLM 1 แปลง (งบเงินกู้)
-ดำเนินการแล้ว ดังนี้ -ประสานความร่วมมือกับ อปท.สนับสนุนช่างเพื่อสำรวจพร้อมปักหมุดพื้นที่ และจัดทำแบบรูปรายการ

5. การดำเนินการขจัดความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยใช้ข้อมูลในระบบการ บริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)
-ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน เป้าหมายที่ตกเกณฑ์ในระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP ด้านรายได้ ให้ได้รับความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 จากจำนวนที่ตกเกณฑ์ด้านรายได้ 3,126 ครัวเรือน
-ดำเนินโครงการ “หนาวนี้คนแพร่ปันสุข” 64 มีกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และปรับปรุงบ้าน 4 แห่ง และห้องน้ำ 4 แห่ง ดำเนินการไตรมาส 1-2 มีครัวเรือนที่ได้รับการบรรเทาให้ความช่วยเหลือจำนวนรวม 525 ครัวเรือน
-บูรณาการนโยบาย มท.สร้างสุข (happy creation) วันผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ปี 2564
วันที่ 1 กพ. 64 มีการมอบเมล็ดผัก/ต้นกล้าผัก มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคเด็ก ครัวเรือนยากจนและทุกเดือน ในการออกหน่วย พอ.สว.และจังหวัดเคลื่อนที่ มอบวัสดุประกอบอาชีพ อาทิ มีด จอบ เสียมให้ครัวเรือนยากจน ในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่

6. การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่เป็นนวัตกรรมของจังหวัด เพื่อรองรับการขอรับรางวัลเลิศรัฐ ของกรมการพัฒนาชุมชน ชื่อผลงาน“สร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนบนผืนผ้าหม้อห้อม@แพร่ (Phrae : Change for Good) สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม ปี พ.ศ.2564

7.กิจกรรม/โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ของจังหวัด ที่สามารถเป็นต้นแบบได้ ชื่อโครงการ CDD PHRAE แห่ระเบิด

8. โครงการเด่นที่ประสบผลสำเร็จหรือสามารถเป็น Best Practice ได้แก่ การบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่ มีการบริหารจัดการหนี้อันดับ 4 ของประเทศ คิดเป็น ร้อยละ 3.27)

ผู้ตรวจราชการกรมฯ ให้คำแนะนำเพิ่มเติมตามประเด็น 8 ข้อ ดังนี้
1. ให้มีการต่อยอดและขยายผลการดำเนินงาน โดยบูรณาการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ในระดับพื้นที่ ให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สู่สาธารณาชนในวงกว้าง

2. ให้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน สวมใส่ผ้าไทย เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

3. ให้ประชาสัมพันธ์ผ้ามัดหมี่ลายของ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และประสานกลุ่มทอผ้าในพื้นที่ได้นำ “ผ้ามัดหมี่ลายของเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา”ไปพัฒนาใช้กับผ้าทอทุกชนิด กำหนดวันกิจกรรมส่งเสริมการใช้และสวมใส่ “ผ้ามัดหมี่ลายของเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” ภายในจังหวัด และเตรียมประกวด “ผ้ามัดหมี่ลายของเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา”

4. ให้ดำเนินการโดยยึดระเบียบ และขอคำแนะนำปรึกษาจากหน่วยตรวจสอบภายใน และคลังจังหวัด

5.เป็นนโยบายของรัฐบาลมอบให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพ นำข้อมูลการชี้เป้าจากระบบ TPMAP ใน 5 มิติโดยดำเนินการขับเคลื่อนขจัดความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมกับการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามมิติที่หน่วยงานเกี่ยวข้อง

6. อธิบดีให้ความสำคัญให้ทุกจังหวัดส่งเข้าประกวด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานของหน่วยงาน สร้างขวัญกำลังใจให้คนองค์กร ส่งกรมฯภายใน 29 มกราคม 2564

7.การทำโครงการริเริ่มสร้างสรรค์จังหวัด เป็นการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน โดยการนำเทคโนโลยี/นวัตกรรม/องค์ความรู้/งบประมาณและบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายกรมฯ

8.เป็นการบริหารจัดการหนี้ที่ดีเป็นตัวอย่างได้

แนะนำเพิ่มเติมเรื่องการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
1. เน้นให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกจังหวัด ดูแนวทางในสมุดบันทึกนักพัฒนา ปี พ.ศ. 2563 (เล่มสีชมพู) เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน เสริมสร้างพลังและยกระดับขีดความสามารถของชุมชน เพื่อให้คนยังชีพอยู่ได้ มีงานทำ มีรายได้ เศรษฐกิจชุมชนฟื้นตัว และสามารถพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างสมดุล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เน้นย้ำ ปัจจัยความสำเร็จสู่การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องแสวงหาเครือข่ายและบูรณาการการทำงานในระดับพื้นที่ พัฒนากรต้องลงพื้นที่เคียงข้างประชาชน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น