ประกาศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปิดเรียนทุกระดับชั้นตามปกติในวันจันทร์ 25 มกราคม 2564 นี้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในประเทศลดลง และในจังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ติดต่อกันเป็นวันที่ 9 แล้ว  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นควรให้เปิดการเรียนการสอนทุกระดับชั้นตามปกติในโรงเรียน (Onsite) จากเดิมกำหนดไว้วัยจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เลื่อนเข้ามาเป็นวันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564

ในการนี้ ทางโรงเรียนฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือ นักเรียน ครู บุคคลากร และพนักงานของโรงเรียนฯ ทุกคน ปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ 7/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติและวิธีดำเนินการตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตามมาตรการการเปิดสถานศึกษา On-Site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 อย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ความสำคัญในการรายงานข้อมูลการเดินทางทุกวัน ตามลิงค์นี้ http://forms.gle/HCreGBOojCfYeY7G8

 

ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

ลงชื่อ ภารดา ดร.สุรกิจศรีสราญกุลวงศ์ (ผอ.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

 

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น