คณะทำงานควบคุมโรค จ.ลำปาง ตรวจสถานบริการสาธารณะควบคุมการระบาด “COVID-19” เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในนามคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำปางร่วมตรวจประเมิน สถานีบริการสาธารณะเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 “COVID-19”

จากสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 “COVID-19” ที่พบว่าปัจจุบันยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ในหลายๆ พื้นที่ของประเทศ โดยจังหวัดลำปางเป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้มีการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เมื่อช่วงระหว่างปลายเดือนธันวาคม 2563 และช่วงต้นเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา รวม 3 ราย และยังมีบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เข้าเกณฑ์ต้องคอยติดตามเฝ้าระวังอีกจำนวนหนึ่งกระจายอยู่ตามเขตท้องที่ต่างๆ ใน 3 ตำบล ทั้งตำบลต้นธงชัย ตำบลปงแสนทอง และตำบลสวนดอก ซึ่งในสภาวการณ์ดังกล่าวทางจังหวัดลำปางได้มีการประกาศยกระดับพื้นที่ 3 ตำบล ให้เป็นเขตควบคุมพิเศษโดยกำหนดให้มีการจำกัดเวลาเปิด-ปิด สถานประกอบการที่มีความเสี่ยง รวมถึงควบคุมไม่ให้แรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้า-ออกพื้นที่ และหลีกเลี่ยงห้ามชุมชนในเขตท้องที่จัดกิจกรรมสาธารณะ หรือ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค พร้อมทั้งได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนประกาศใช้ทั่วจังหวัด เพื่อรองรับในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 “COVID-19”


โดยหนึ่งในมาตรการ คือ การติดตามกำกับดูแลบริเวณสถานที่ ที่มีประชาชนเข้าไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข ล่าสุด ทางจังหวัดลำปาง โดยคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้หน่วยงานคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ร่วมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจติดตามดูแลความเรียบร้อยในการเปิดให้บริการ ของสถานที่จุดบริการสาธารณะ เช่น สนามบิน สถานีขนส่งผู้โดยสาร และสถานีรถไฟเป็นต้น เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 “COVID-19” และเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งการตั้งจุดคัดกรองก่อนการเข้าใช้บริการ และควบคุมจำกัดพื้นที่ต่อจำนวนผู้ใช้บริการเพื่อเว้นระยะห่าง มีการจัดระบบคิวและให้มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่ง หรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร  มีการดูแลเช็ดถูทำความสะอาดสถานที่วัสดุอุปกรณ์ โต๊ะ ม้านั่ง รวมถึงจุดบริเวณพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค เช่น จุดบริการเค้าเตอร์บาร์ ลูกบิดประตู และราวจับต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ได้เน้นกำชับให้สถานีบริการมีการจัดสถานที่ให้ดูโล่งโปร่งสะอาด สามารถระบายอากาศได้ดี มีการกำจัดขยะมูลฝอย มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค หรือ มีจุดให้บริการเจลแอลกฮอล์ไว้ตามที่ต่างๆ ภายในอาคาร และให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ รวมถึงประชาชนผู้มาใช้บริการต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา  ตลอดจนให้มีการจัดการควบคุมทางเข้า-ออก ให้ผู้มาใช้บริการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ทุกครั้งทั้งการลงบันทึกด้วยมือ หรือ ใช้แอพพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนด


โดยจากการตรวจติดตามพบว่า ตามสถานีบริการสาธารณะต่างๆ ได้ให้ความสำคัญกับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ “COVID-19” มีการปฏิบัติตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมจัดจุดลงทะเบียนผู้มาใช้บริการทุกราย โดยมีการใช้แอพพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนดเข้ามาช่วยเสริมมาตรการ ทั้งไทยชนะ เราชนะ และลำปางชนะ นอกจากนี้ได้มีการจัดตั้งโต๊ะเก้าอี้นั่งสำหรับให้บริการภายในสถานีอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมกับคงระยะห่าง (Social Distancing) ส่วนบนโต๊ะตามประตูเข้าออกสถานที่ภายในอาคารได้มีการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ไว้เพื่อสำหรับฉีดพ่นทำความสะอาดโต๊ะ-เก้าอี้ เครื่องมืออุปกรณ์ รวมถึงให้ประชาชนผู้มาใช้บริการได้ใช้ล้างมือทุกครั้งทั้งก่อนและหลังการใช้บริการ ตลอดจนได้กำหนดให้ผู้ใช้บริการทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะที่อยู่ภายในบริเวณสถานที่

https://drive.google.com/file/d/1g3W3OBzV7V0lJ_zSWTNVIw-SLNgl9xlh/view?usp=sharing

ร่วมแสดงความคิดเห็น