(มีคลิป) อำเภอวังชิ้น จ.แพร่ จัดอบรมจิตอาสาภัยพิบัติเตรียมรับมือภัยต่างๆ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 นายวิทิต เที่ยงไทย นายอำเภอวังชิ้น จ.แพร่ เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ มีนายอมฤต ปทุมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก กล่าวรายงานว่า ด้วยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรส่วนท้องถิ่นแห่งละไม่น้อยกว่า 50 คน

โดยรับสมัครจากจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ให้เข้มแข็ง อันส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการพิจารณากำหนดรูปแบบ โครงสร้าง การจัดระบบ การสั่งการ และการติดต่อสื่อสาร ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจได้รวดเร็วและเสริมสร้างให้ประชาชน ได้มีความรู้ความเข้าใจการปฎิบัติหน้าที่ด่านบรรเทาสาธารณภัยให้ทันต่อเหตุการณ์

จากนั้น นายวิทิต เที่ยงไทย ประธานพิธี ได้กล่าวว่า โครงการดังกล่าวที่เปิดอบรมวันนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีโดยเฉพาะผู้นำ และบุคลากรของ อบต.ในอำเภอวังชิ้นทุกตำบลที่เข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการนี้ เพราะอำเภอวังชิ้น มีภัยพิบัติจากธรรมชาติทุกปี ไม่ว่าจะเป็นภัยหนาว ภัยแล้ง อัคคีภัย วาตภัย และอุทกภัย ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ เพราะฉะนั้นการฝึกอบรมวันนี้เป็นทฤษฎีเป็นแนวทางการ ปฎิบัติเท่านั้น เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงเราก็สามารถนำไปประยุกต์ปรับไปใช้ตามสภาพพื้นที่ เพราะสถานการณ์และภูมิประเทศนั้นไม่เหมือนกัน ซึ่งการฝึกอบรมโครงการนี้ใช้ระยะเวลา3วัน และได้มีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะถ่ายทอดให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนจงตั้งใจเพื่อจะได้นำวิชาไปปรับปรุงช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอนาคตต่อไป

จากนั้นในเวลา 10.00น.นายอำเภอวังชิ้น ก็ได้เดินทางไปตรวจและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนบ้านแม่หละหมู่5 ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ ซึ่งนายสามารถ ติ๊บแสน ผญบ.ได้พาลูกบ้านนำกระสอบใส่ดิน ที่ได้รับการสนับสนุนจากนายผวน เฟื่องฟู นายก อบต.สรอย จำนวน 500 ถุง ทำฝายน้ำล้นกั้นลำห้วยแม่หละ ข้างวัดศรีบุญเรือง และสวนหน่อไม้เป๊าะใกล้หมู่บ้านจำนวน 2 แห่ง ทั้งนี้นายอำเภอวังชิ้นฯจึงได้ตรวจสอบบ่อน้ำ บ่อบาดาลเก่าที่ใช้การไม่ได้ และทาง อบต.สรอย ได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมให้มาอีกเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่จะมาถึงอันใกล้นี้ นายอำเภอกล่าวว่า การมาเยี่ยมเยือนดูแลพี่น้องประชาชนครั้งนี้ถือว่ามาให้กำลังใจกันและเพื่อทราบปัญหาต่างๆของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จะได้นำไปแก้ไขเสนอหน่วยเหนือต่อไป

ช่วงระยะที่มารับตำแหน่งนายอำเภออยู่วังชิ้นมานี้ท่านได้ขยันลงพื้นที่ ทุกตำบล ทุกหมู่บ้านเกือบทุกวันเลยก็ว่าได้ ถ้าติดภารกิจ ก็มอบหมายให้ทางปลัดกัวหน่างานลงมาแทน ต้องยอมรับและขอชื่นชมด้วยใจจริงเท่าที่เห็นมาว่าท่านขยันลงพื้นที่ เป็นขวัญใจของผู้นำและพี่น้องประชาชนวังชิ้นเลยจริงๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็น