ปศุสัตว์แพร่ บูรณาการร่วมกับสหกรณ์ จ.แพร่ เร่งตกผลึกแนวทางการแก้ไขปัญหา

ปศุสัตว์แพร่ บูรณาการร่วมกับสหกรณ์จ.แพร่ เร่งตกผลึกแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อพกพร่องของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในการต่ออายุการรับรอง GMP และการขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม(GAP)

เมื่อวันที่​ 21 มกราคม 2564 นายสัตวแพทย์ ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ และนางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดแพร่ นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ได้แก่ นายสยาม สมฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายชัยรัตน์ บัวเลิศ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นางปิยะวดี นุ่มนวล นายสัตวแพทย์ชำนาญการ นายวิรุธ สาระกุล เจ้าพนักงานสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองแพร่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ได้แก่ นายสุรสิทธิ์ ใจตา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ นางทิพวรรณ กสิรักษ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นางเพียงฤทัย มีสุข นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ร่วมกันจัดประชุมเพื่อเร่งติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อเตรียมความพร้อมการต่ออายุการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ (GMP) ของสหกรณ์โคนมแพร่ จำกัด ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมชาวจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ โดยได้สร้างความเข้าใจในการพัฒนาศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบให้ได้มาตรฐาน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ และความตั้งใจอย่างแท้จริงของสมาชิกสหกรณ์ฯให้เป็นหนึ่งเดียว การดำเนินการตามกฎ ระเบียบของสหกรณ์ฯที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การรับรองมาตรฐานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ได้ผลผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพดี ซึ่งจะส่งผลให้การประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรมีความยั่งยืนต่อไปได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น