จ.แพร่ จัดโครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดแพร่จัดโครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.แพร่ ประจำปี 2564 กิจกรรม พัฒนาทักษะกลุ่มสัมมาชีพชุมชนด้านการผลิต การตลาดและการประชาสัมพันธ์ฯ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน มอบแนวทางและสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกระบวนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน แก่ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ ประจำปี 2564 กิจกรรม พัฒนาทักษะกลุ่มสัมมาชีพชุมชนด้านการผลิต การตลาดและการประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้รับงบประมาณจากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ปี 2564
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้นำ/องค์กร แกนนำ ประชาชนในหมู่บ้านสัมมาชีพ บ้านหล่ายห้วย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จำนวน 20 คน
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรม ดังนี้
1) เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนตามแนวพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดแพร่ และขยายผลโครงการโรงเรียนตามแนวพระราชดำริ สู่ชุมชน ให้ชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์ความรู้ในอาชีพ นำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและรายได้รวมของจังหวัดแพร่
3) เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน


กิจกรรมการฝึกอบรมในวันนี้ ประกอบด้วย
การบรรยายทบทวนความรู้ความเข้าใจ กระบวนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน
แนวทางการดำเนินงาน OTOP
การพัฒนาผู้ผลิตด้านทักษะการผลิตตัวผลิตภัณฑ์ของชุมชน (ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ นายณรงค์ บรรจง ครูฝึกแรงงาน ช 3)
การพัฒนาทักษะ/เทคนิคการตลาด/การพัฒนาทักษะเทคนิคการประชาสัมพันธ์สินค้าในยุคดิจิทัล
การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มสัมมาชีพ ชทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ กำหนดดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ในหมู่บ้านสัมมาชีพ ในพื้นที่ 8 อำเภอ รวมทั้งสิ้น จำนวน 20 หมู่บ้านๆละ 20 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น