ปศุสัตว์ จ.แพร่ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเลี้ยงปศุสัตว์” ตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอลอง ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการ​ หลักสูตร “เทคนิคการเลี้ยงปศุสัตว์” ตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศพก.เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) ของนายผัด บุญเพิ่ม อำเภอลอง จังหวัดแพร่


ซึ่งเป็น ศพก.เครือข่ายปศุสัตว์ด้านการเลี้ยงไก่ไข่ พร้อมทั้งได้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยลาน ให้แก่กลุ่มเกษตรกรเครือข่าย เพื่อเน้นการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต

ร่วมแสดงความคิดเห็น