แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดการประชุม บูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองภาคเหนือ พร้อมกิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า” ( KICK OFF ) ประจำปี 2564

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พล.ท. อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน การประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองภาคเหนือ พรัอมเปิดกิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า ” ( KICK OFF ) ประจำปี 2564 เพื่อบูรณาการเตรียมความพร้อมจัดการและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองในเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ และปฏิบัติการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์พื้นที่เป้าหมายที่ระวังเป็นพิเศษ

ทั้งนี้ได้มีการบูรณาการสรรพกำลังทั้งมวลชนของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการป้องกันแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมทั้ง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อม และบูรณาการแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ สาธารณภัยและแผนเผชิญเหตุในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด

โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะ และอากาศยาน รวมถึงการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ โดยการดำเนินการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่), สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่), องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว, ตำรวจภูธร ภาค 5, ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่), ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ, ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (เชียงใหม่), สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, กรมควบคุมมลพิษ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่, ศูนย์ไฟป่าภาคเหนือ และหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น