วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นิเทศการจัดหลักสูตรทวิศึกษา ร่วมกับ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฯ ชรันต์ยุทธ บุญยง ฝ่ายวิชาการ นายวชิรวิชญ์ สุภา หัวหน้างานทะเบียน น.ส.ปรียานุช คำเย็น หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เข้านิเทศการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) กับโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามและร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิศึกษาเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้และทักษะเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา

ร่วมแสดงความคิดเห็น